foto-10

ADNSU-da Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümü münasibətilə sərgi təşkil olunub

 

Bu slaydşou üçün JavaScript lazımdır.

Oktyabrın 14-də Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) Əsaslı kitabxanasının oxu zalında 18 oktyabr – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümü münasibətilə yeni nəşrlərdən ibarət sərgi təşkil olunub.

Sərgidə ADNSU-nun professor-müəllim heyəti və digər müəlliflərin müxtəlif elm sahələrinə aid kitabları, dərslik və dərs vəsaitləri nümayiş olunub. Bu sərgidə açıq rəf üsulu ilə kitablar və onların elektron versiyaları tələbələrin istifadəsinə verilib.

Sərgidə həmçinin Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi ilə bağlı kitablar,  sərəncamlar, qəzet və jurnal materialları öz əksini tapıb.

 

Sərgidə yer alan materialların siyahısı aşağıdakı kimidir:

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümü ilə bağlı

 

Qəndilov S. “Müstəqillik illərinin düşüncələri”  2006.

Hüseynova İ. “Müstəqilliyimizin təminatçısı” 2003.

Mehdiyev R. “Azərbaycan tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi” 2001.

Xəlilov S. “Lider Dövlət cəmiyyət” 2001.

Əhədova S. “Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər” 2014.

İlham Əliyev. “Böyük siyasətdə realliqlar və perspektivlər” 1999.

Mirzəzadə R. “Azərbaycanı dünyaya saydıran insan” 1998.

“Müasir Azərbaycan – dövrün baxışında” I cild 2011.

Ağamalı F. “Müstəqilliyimiz əbədidir, sarsılmazdır” 2001.

Mehdiyev R. “Azərbaycanın inkişaf dialektikası”

Mehdiyev R. “Azərbaycan 2003-2008”

Mirzəzadə A. “Azərbaycan,zaman,inkişaf”

Camalov Y. “H.Əliyevin neft strategiyası davam edir”

Mehdiyev R. “Yeni siyasət inkişafa doğru”

İbrahimov İ. “Tarixin olaylarında”

Аббасов Ч. “Пути интеграции Азербайджана в мировую экономику”

МустафаевР.,Самедов И. “Политика это судьба” 1998.

Алиев Г.  “Азербайджанская нефть в политике мира”

АббасбейлиА.,Аббасбейли Э. “Гейдар Алиев и мировая политика”

Mehdiyev R. “İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan”

“Azərbaycan Respublikası 1991-2001”

“Azərbaycan nefti dünya siyasətində”

 

 

ADNSU-nun professor-müəllim heyətinin və digər müəlliflərin kitabları

 

Rzayeva G.H.  “Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması” Dərs vəsaiti.

Qasımova S.Ə.   “Neft-qaz mədən təsərrüfatı texnikası” Dərs vəsaiti I hissə  2016.

Əliyeva S.F. və başq. “Mineral turşuların və gübrələrin istehsalı texnologiyası.” Dərslik   2016.

Səfərov H.H., Qəhrəmanov K.İ. “Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastiklik”  2016.

Həsənov Ə.A. və başq. “Kimya sənayesinin prosesləri və aparatları-2” Dərs vəsaiti 2012.

Kəlbəliyev Q.İ. və başq. “Sənaye tullantı sularının təmizlənmə texnologiyasında kütlə mübadiləsi prosesləri” 2012.

Həsənzadə N.  və başq. “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” Dərslik 2016.

Alıquliyev R.,Niftəliyeva G. “E-dövlətin analizi texnologiyaları: text mining və sosial şəbəkələr” 2016.

Kərimov C. və başq. “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.” 2012.

Kərimov C.,Kərimova T. “Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” 2013.

Hüseynov H.M., Muxtarova X.Z. “Rasional kompleks və neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı” 2011.

“Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” 2016

Nuriyeva İ. “Azərbaycan tarixi” 2015.

“İnnovasiya strategiyası fənninin tədris proqramı” Magistr pilləsi üçün. 2016

Rüstəmov N.Y. və başq. “Müqavimət elektrik sobaları” 2011.

Zeynalov N.E. “Quyuların sementlənməsi prosesində mürəkkəbləşmələr və onlardan yaranan təhlükələr” 2011.

Musayev Ə.M. “         Ali riyaziyyatdan testlər” 2016.

Səbzəliyev M. “Ali riyaziyyatdan məsələlər” I hissə  2016.

Səbzəliyev M. “Ali riyaziyyatdan məsələlər” II hissə  2016.

Ахмеров О.С. Сафарова А.А. “Лабораторный практикум по основам автоматизации” 2016.

Habibov İ.A.,Baghirova  G.S.  “Engineering drawing” 2016.

Veliyeva N. “Communicative pragmatic paradigm of English Lexicology” 2014.