adnsu-bina

ADNSU-nun professor-müəllim heyətinə veriləcək əlavə maaşların hesablanması üçün TƏLİMAT

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin

Elmi Şurasının iclasında  təsdiq edilmişdir:

05 iyul 2016-cı il, Protokol №12

 

 

Müasir dövrdə universitetlərin reytinqinin müəyyən edilməsində bir neçə meyarlardan istifadə olunur, və onlardan biri universitetin müəllimlərinin elmi- metodik işlərinin aparılmasının səviyyəsidir. Bu işin səmərəliliyini artırmaq üçün universitetdə geniş təşkilatı işlər aparılır.

Müəllimlərin daha aktiv elmi-metodik fəaliyyət ilə məşğul olması üçün ştat maaşına əlavə olaraq xüsusi stimullaşdırıcı maaş verilməsinə qərar verilib.

Əlavə maaş ilə bağlı məsələləri həll edən 5 nəfər Elmi Şura üzvündən ibarət işçi qrup ADNSU Elmi Şurası tərəfindən yaradılır.

Əlavə maaşın verilməsinin mümkünlüyü və miqdarı iddiaçının son 1 ildə əldə etdiyi elmi-pedaqoji nailiyyətlərdən asılıdır və xüsusi metodikaya  əsasən müəyyən olunur. Sənədlər cari ilin dekabrın 1-dən 7-nə gədər təqdim olunmalıdır.  Komissiya məlumatı araşdırıb öz qərarını e-mail vasitəsi ilə dekabrın 15-nə qədər iddiaçilara çatdırır.

Qərar ilə razı olmayan iddiaçılar cavabı alandan sonra 2 gün ərzində apellyasiya ilə rektora müraciət edə bilər, və xüsusi təşkil olunmuş apelyasiya komissiyası dekabrın 20-nə qədər əlavə araşdırmalar apararaq son qərarı verir. Bütün nəticələr rektora əmr üçün təqdim olunur. İddiaçilar Universitetin saytı vasitəsilə nəticələr ilə  məlumatlandırılır. Maaşın ödənilməsi növbəti ilin yanvarın 1 dən başlanır və 12 ay davam edir.

Əlavə maaş üzrə təlimat  Universitetin saytında yerləşdiriləcək.

Əlavə maaşın təyin edilməsi prosesi aşağadaki mərhələlərdən ibarətdir:

1.Məlumatın təqdim edilməsi:

İddiaçı xüsusi ərizə ilə rektora  müraciət edir və müsbət nəticədən sonra bütün zəruri məlumatı həm kağız həm də elektron formada ( CD, DVD ya da komiyassının e-mailı vasitəsi ilə) təqdim edir.

Tələb olunan məlumat aşağıdakıları əhatə edir:

 1. Layihə haqqında – layihədə iştirakı təsdiq edən sənədər;
 2. Beynalxalq nəşrlərdə və milli nəşrlərdə  əsərlərin çap olunmasını təstiq edən sənədlər, o cümlədən müvafiq internet saytlarının ünvanları;
 3. Patenti təsdiq edən sənədlər, o cümlədən müvafiq internet saytlarının ünvanları;
 4. ScopusWeb of Science bazalarında təqdim olunan istindları yoxlamaq üçün müvafiq internet ünvanları;
 5. Magistr və PhD dissertasiyalarına rəhbərliyi təsdiq edən sənədlər;
 6. Universitetin maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması haqqında sənədlər;
 7. Müəllimlərin tələbə tərəfindən qiymətləndirilməsini təsdiq edən sənədlər.
 8. Əlavə maaşın hesablanması aşağıdaki metodikaya əsasən aparılır:
 9. Bütün elmi-pedaqoji heyət 4 kateqoriya bölünür:
 • Professor ;
 • Dosent (baş elmi işçi);
 • Elmi dərəcəsi olan assistent (kiçik elmi işçi);
 • Elmi dərəcəsi olmayan assistent və digər kateqoriyalar.
 1. İşçilərin elmi-metodik fəaliyyəti alt fəaliyyətlərə bölünür və hər alt fəaliyyət üzrə xüsusi alt fəaliyyət balı təyin olunur. Bu alt fəaliyyətin dəyərini və əldə edilməsinin çətinliyini ifadə edir (Cədvəl 1).

Göründüyi kimi beynalxalq işlərin dəyəri daha yüksəkdir. Misal üçün beynəlxalq nəşriyyatlarda çap olunmuş məqalə – 24, milli tanınmış jurnallarda çap olunmuş məqalə – 5.

 1. Təqdim olunan alt fəaliyətlər əsasında ümümi fəaliyyət balı aşağıdakı kimi hesablanır:

UB=/100

Yəni Ümümi  fəaliyyət balı = bütün alt fəaliyyət  balların cəminin 100-ə nisbəti.

Burada:

UB-ümümi faəliyyət balı;

fii –nömrəli alt fəaliyətə görə verilən bal;

İ – təqdim olunan alt fəaliyətlər çoxluğu (bax cədvəl 1).

 

Cədvəl 1

ELMİ-METODİK FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ

 CƏDVƏLİ

Fəaliyyət Alt fəaliyyətlər Alt fəaliyyət balı
1 2 3
LAYİHƏ

 

Beynəlxalq layihələrdə iştirak: Rəhbər 50
Üzvlər 18
Regional layihələrdə iştirak:     Rəhbər 25
Üzvlər 12
Milli layihələrdə iştirak:           Rəhbər 20
  Üzvlər 9
 

NƏŞR

 

 

 

Beynəlxalq nəşr
Beynəlxalq tanınmış təşkilatlar tərəfindən dərc edilmiş kitab 45
Kitab redaktorluğu 18
Kitabda fəsil 18
Beynəlxalq nəşriyyatlarda çap olunmuş məqalə 24
Milli nəşr
Çap olunmuş kitab 18
Kitab tərcüməsi 12
Milli kitabda fəsil 9
Tanınmış jurnallarda çap olunmuş məqalə 5

 

1 2 3
PATENT

 

Beynəlxalq 30
Milli 18
İSTİNAD Beynəlxalq jurnallarda çap olunmuş məqalələrə istinad 3
Magistr və PhD dissertasiyalarına rəhbərlik Magist dissertasiyaları, elmi jurnalda çap olunmuş məqalə, tələbə elmi konfranslarında və başqa konfranslarda məruzələri nəzərə alınmaqla;  

3

 

PhD dissertasiyaları, əsas müddəaları beynəlxalq istinad indeksli jurnallarda çap olunması, beynəlxalq konfranslarda məruzələri nəzərə almaqla 18
Universitetin maddi texniki bazasının (MTB) yaxşı-laşdırılması Stendlərin hazırlanması, multimedia sistemlərin quraşdırılması və s. 12
Müəllimlərin tələbə tərəfin-dən qiymətlən-dirilməsi Qiymətləndirmə  sorğusunun nəticələri: 5 alan üçün 5
4 alan üçün 4

 

Ümümi fəaliyyət balı hər müəllim kategoriyası üçün aşağadaki kimi  məhdudlaşır:

 • Professor –  32-36 bal;
 • Dosent –      30-34 bal;
 • Assistent –  28-33 bal;
 • Elmi dərəcəsi olmayan assistent və digər – 23-27 bal.
 • Ümümi fəaliyyət balına qoyulan məhdudiyyətin yuxarı qiymətindən sonra əlavə maaşa artım nəzərdə tutulmur, yəni professor- 36, dosent- 34, elmi dərəcəsi olan assistent- 33, elmi dərəcəsi olmayan assistent  və digər üçün-27 bal maksimum sayılır .

Əgər iddiaçı ona aid olan müvafiq kateqoriyasında minimal  baldan az toplayıbsa,  onda ona əlavə maaş təyin olunmur.

Alt fəaliyyət balı hər bir layihəyə, kitaba, fəsilə, məqaləyə, bir kitabın tərcüməsinə, hər bir istinada, magistr dissertasiyasına, PhD dissertasiyasına və texniki bazanı yaxşılaşdıran hər bir töhfəyə aiddır. Onların sayı birdən çox olan halda ballar toplanır.

Həmmüəllifli məqalələrinin sayı 2-dən çox olmamalıdır, tək müəllifli məqalələrin sayına isə məhdudiyyət qoyulmur.

Həmmüəllifli işlərdə bal aşağıdakı kimi hesablanmalıdır:

Bir müəllif:…………………….… 1x qiymətləndirmə cədvəlində göstərilən bal,

İki müəllif:…………….………..0,8x qiymətləndirmə cədvəlində göstərilən bal,

Üç müəllif:………………….…  0,6x qiymətləndirmə cədvəlində göstərilən bal,

Dörd müəllif :…………….………0,4x qiymətləndirmə cədvəlində göstərilən bal.

Bu cədvələ aid bəzi şərhlərə ehtiyac var, xüsusilə bu istinadlar ilə bağlıdır. Hal- hazırda elmi cəmiyyətdə alimin nailiyyətlərin qiymətləndirən meyardan biri onun elmi işlərinə olan istinadların sayıdır. Məhz bu göstərici elmi işin aktuallığını və dəyərini göstərən çox vacib meyardır və alimin şəxsi elmi indeksi adlandırılır. Bu gün elmi işi asanlaşdırmaq üçün, alimlərin əlaqələrini genişləndirmək üçün dünyada bir neçə elmi informasiya bazaları mövcuddur. Onlardan əsas olan SCOPUS  və  Web Science-dır. Bu bazalarda dünyanın nüfuzlu elmi jurnalları əhatə olunmuş məqələlərin referatları və bibliografik məlumat( məqələdə olan istinadlar) saxlanılır. Bu sistemlərdə hər bir müəlif onun şəxsi elmi indeksini hesablaya bilər. Sistemlərin rahat axtarış interfeysi mövcuddur, və onların vasitəsilə, müxtəlif meyara görə axtarış aparmaq olar.

 1. Əlavə maaş aşağıdakı kimi hesablanır:

Mə=Mş* UB/100

Yəni ştat maaşı ümümi fəaliyyat balına vurulub, 100-ə bölünür.

Burada, Mə – əlavə maaş miqdarı;

Mş – müvafiq əməkdaş kateqoriyasının, (professor, dosent, assistent)  ştat maaşının miqdarı;

UB – ümümi fəaliyyət balıdır.

 1. Maaşın hesablanmasına aid misallar

Misal 1. Professor üçün əlavə maaşın hesablaması

Professorun ştat maaşı Mş=1100 manat.

Fərz  edək ki, onun tərıfindən aşağıdakı alt fəaliyyətlər üzrə nailiyyətlər təqdim olunub:

Milli nəşriyyatda çap olunmuş 1 kitab – 18;

Milli tanınmış jurnallarda çap olunmuş 3 məqalə – 3*5=15 (əgər həmmüəllif yoxdursa)

Onda ümümi fəalliyət balı :

UB= (18+15)=33 olacaq.

Nəticədə əlavə maaş Mə=1100*33/100=363 manat olar.

Misal 2. Dosent üçün əlavə maaşın hesablaması:

Dosentin  ştat maaşı  =800 manat,

Fərz edək ki,  onun tərəfindən aşağıdakı alt fəaliyətlər üzrə nailiyyətlər  təqdim olunub:

Beynəlxalq nəşriyyatlarda çap olunmuş 1 məqalə – 24;

Milli tanınmış jurnallarda çap olunmuş 1 məqalə-5.

Onda ümümi fəalliyət balı aşağıdakı kimi olacaq :

UB= (24+5)=29.

Əlavə maaş

Mə=800*29/100=232 manat olar.

Misal 3. Elmi dərəcəsi olan assistent üçün əlavə maaşın hesablaması.

Elmi dərəcəsi olan assistentin ştat maaşı  Mş=610 manat.

Fərz edək ki, onun tərəfindən alt fəaliyyətlər üzrə aşağıdakı nailiyyətlər təqdim olunub:

Milli nəşriyyatlarda çap olunmuş 4 məqalə – 4*5=20;

1 stendin hazırlanması – 12.

Onda  üumi fəaliyyət balı:

UB=(20+12)=32  olacaq.

Əlavə maaş Mə=610*32/100=195.2  manat olar.

Misal 4. Elmi dərəcəsi olmayan assistent üçün əlavə maaşın hesablaması .

Ştat maaşı  Mş=550 manat .

Fərz edək ki, onun tərəfindən alt fəaliyyətlər üzrə aşağıdakı nailiyyətlər təqdim olunub:

Milli nəşriyyatlarda çap olunmuş  5 məqalə – 5*5=25 (həmmüəllifli olmadan);

Onda qümümi fəalliyət balı:

UB=25  olacaq.

Əlavə maaş Mə=550*25/100=137,5  manat olacaq.