İxtisaslar

2020/2021-ci tədris ilində Doktoranturaya qəbul aparılacaq ixtisasların SİYAHISI 

(İxtisasın adını seçməklə proqram və sualları əldə edə bilərsiniz)

 

 

Şifrİxtisas adı
GEOLOJİ-KƏŞFİYYAT FAKÜLTƏSİ
25Yer elmləri
2504.01Geodeziya
2507.01Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları 
2508.01Geoekologiya
2513.01 Dağ-mədən işi, geotexnologiyalar 
2515.01 Petrologiya, vulkanologiya
2516.01“Mineralogiya, kristalloqrafiya”
2518.01“Hidrogeologiya”
2521.01 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
2524.01

Dağ sənayesi və neft-qaz-mədən geologiyasi, geofizikasi, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi

QAZ-NEFT-MƏDƏN FAKÜLTƏSİ
25Yer elmləri
2523.01Quyuların qazılması texnologiyası
2525.01Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
2526.01Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası 
33Texnika elmləri 
3354.01Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı 
KİMYA-TEXNOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
23Kimya
2304.01Makromolekullar kimyası 
2314.01Neft kimyası
2316.01Kimyəvi kinetika və kataliz  
2318.01Kompozit materialların kimyası və texnologiyası
2391.01Ekoloji kimya 
24Biologiya elmləri 
2426.01 Ekologiya (elm sahələri üzrə)
33 Texnika elmləri 
3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi 
NEFT-MEXANİKA FAKÜLTƏSİ 
33Texnika elmləri 
3312.01Materiallar texnologiyası 
3313.02Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər 
ENERGETİKA FAKÜLTƏSİ 
22 Fizika 
2204.01Maye fizikası 
2206.01«Molekulyar fizika»
2212.01Nəzəri fizika 
2220.01Yarımkeçiricilər fizikası 
33Texnika elmləri 
3306.01Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi 
3340.01Elektrotexniki sistemlər və komplekslər 
3341.01Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər 
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ 
12Riyaziyyat 
1202.01Analiz və Funksional analiz
1203.01Kompyüter elmləri
33Texnika elmləri 
3314.01Tibbi texnologiya
3336.01Metrologiya və metroloji təminat 
3337.01İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) 
3338.01Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)
İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ 
53 İqtisad elmləri 
5302.01“Ekonometriya”
5304.01 İqtisadi fəaliyyət növləri 
5311.01Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 
5312.01Sahə iqtisadiyyatı