İxtisaslar
İxtisas060602 Geologiya mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060602.1 Neft-qaz hövzələrinin geologiyası
 060602.2 Neft -qaz  yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
 060602.3 Neft-qaz mədən geologiyası
 060602.4 Dəniz neft-qaz  geologiyası

 

 

İxtisas060603Hidrogeologiya mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060603.1 Hidrogeologiya
 060603.2 Mühəndis geologiyiası
 060603.3 Litologiya
 060603.4 Hidrogeoekologiya
 060603.5Regional geologiya

 

 

İxtisas060604Geofizika mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060604.1 Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
 060604.2 Neft-mədən geofizikası
 060604.3 Dəniz neft-qaz geofizikası

 

  

İxtisas060605Dağ-mədən mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060605.1Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi
 060605.2 Neft yataqlarının  karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi
 060605.3 Açıq dağ-mədən işi
 060605.4Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

 

 

İxtisas060606 Neft-qaz mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060606.1 Quruda neft və qaz quyularının qazılması
 060606.2 Dəniz neft və qaz quyularının qazılması
 060606.3 Maili və üfqi neft və qaz quyularının qazılması
 060606.4Qazıma məhlullarının texnologiyası
 060606.5Quyuların möhkəmləndirilməsi və tamamlandırılması
 060606.6Neft və qaz yataqlarının işlənməsi
 060606.7Dəniz neft-qaz və qazkondensat yataqlarının işlənməsi
 060606.8Laylardan karbohidrogen alınmasının artırılması
 060606.9Neft-qaz quyularının istismarı
 060606.10Neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin və istehsalatın  təhlükəsizliyi

 

 

İxtisas060607 Neft-qaz qurğuları  mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060607.1 Neft-qaz kəmərlərinin, anbarlarının etibarlılığı və texniki diaqnostikası
 060607.2Neftin, qazın nəqli və saxlanmasının sərvətqoruyucu texnologiyası
 060607.3Dəniz, neft, qaz qurğularının etibarlılılığı və istismar səmərəliliyi

 

 

İxtisas060641Kimya mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060641.1Neft-kimya sintezinin texnologiyası
 060641.2Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası
 060641.3Neftin emalı texnologiyası
 060641.4Neft və qazın kimyası
 060641.5Polimerlərin kimyəvi texnologiyası
 060641.6Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası
 060641.7Neft-kimya proseslərinin kibernetikası
 060641.8Karbohidrogen qazlarının emal texnologiyası
 060641.9Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi
 060641.10Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası
 060641.11Kimya texnologiyasının proses və aparatları

 

 

İxtisas060649Ekologiya mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060649.1Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı
 060649.2Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi
  Ətraf mühit və neft sənayesi

 

 

İxtisas060651Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
İxtisaslaşma:060651.1Ətraf mühitin mühəndisi mühafizəsi (sahələr üzrə)
 060651.2Fövqəladə hallarda texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi

 

 

İxtisas060601Materialşünaslıq mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060601.1Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
 060601.2Kompozisiya materialları
 060601.3Alət materialları
 060601.4Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtükləri

 

 

İxtisas060610Enerji  maşınqayırması mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060610.1Neft- mədən qurğularının hidravlik sistemləri
   

 

 

İxtisas060625Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060625.1Neft- qaz istehsalının  maşın  və  avadanlıqları
 060625.2Neft emalı  və kimya  istehsalının  maşın  və avdanlıqları
 060625.3Neft-qaz istehsal  vasitələrinin  renovasiyası

 

 

İxtisas060630Mexanika mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060630.1Tribotexnika
 060630.2Neft-mədən  avadanlıqlarının  və  xüsusi  qurğularının  dinamikası  və  möhkəmliyi
 060630.3Dəniz  neft-qaz  hidrotexniki  qurğuların dinamikası  və  möhkəmliyi
 060630.4Yükqaldırıcı  maşınların dinamikası  və  möhkəmliyi

 

 

İxtisas060646Təkrar emal və  bərpa  texnologiyaları mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060646.1Avadanlıqların  bərpası  və  möhkəmliyinin  artırılması
 060646.2Neft-qaz mədən  avadanlıqlarının  emal  texnologiyası

 

 

İxtisas060608Elektroenergetika mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060608Elektroenergetika
 060608.1Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi
 060608.2Elektrik şəbəkə və sistemləri
 060608.3Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

 

 

İxtisas060609İstilik energetikası mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060609.1İstilik elektrik stansiyaları (İES)
 060609.2İstilik  elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası
 060609.3Sənaye istilik energetikası

 

 

İxtisas060626Elektrik mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060626.1Elektrik aparatları
 060626.2Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və  tədqiqi üsulları
 060626.3Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı
 060626.4Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər
 060626.5Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası
 060626.6Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi

 

 

İxtisas060624Cihazqayırma mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060624.1Yanacaq-enerji komplekslərinin nəzarət və diaqnostika sistemləri
 060624.2Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları
 060624.3İdxal-ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri

 

 

İxtisas060627Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060627.1Elektronika və avtomatika
 060627.2Yanacaq-enerji komplekslərində nəzarət və diaqnostika sistemləri
 060627.3Elektron cihazlar və qurğular

 

 

İxtisas060628Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
İxtisaslaşma: Enerji menecmenti

 

 

İxtisas060629Mexatronika və robototexnika  mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060629.1Mexatronika
 060629.2Robotlar və robototexniki sistemlər
 060629.3Kompüterləşdirilmiş  inteqrallaşdırılmış istehsalat

 

 

İxtisas060631Kompüter mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060631.1Kompüter mühəndisliyi
 060631.2Biliklərin əldə edilməsi sistemləri
 060631.3Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrallaşdırılmış texnologiyalar

 

 

İxtisas060632İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060632.1İdarəetmədə informasiya sistemləri
 060632.2Tətbiqi proqram təminatı
 060632.3Neft, neft-kimya və kimya sənayesində informasiya texnologiyaları

 

 

İxtisas060647Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060647.1Metrologiya və metroloji təminat
 060647.2Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)
 060647.3Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər

 

 

İxtisas060648Biotibbi texnika  mühəndisliyi
İxtisaslaşma:060648.1Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər
 060648.2Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi
 060648.3Tibbi informasiya sistemləri

 

 

İxtisas060401Dünya iqtisadiyyatı
İxtisaslaşma:060401.1Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 060401.2Beynəlxalq ticarət
 060401.3Gömrük işi
 060401.4Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri


 

 

İxtisas060405Sənayenin təşkili və idarə olunması
İxtisaslaşma:060405.1İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)
 060405.2İnnovasiya strategiyasının işlənməsi
 060405.3İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi

 

 

İxtisas060407Menecment
İxtisaslaşma:060407.1Menecment (sahələr üzrə)
 060407.2Strateji idarəetmə
 060407.3Heyətin idarə edilməsi

 

 

İxtisas060408Marketinq
İxtisaslaşma:060408.1Marketinq (sahələr üzrə)
 060408.2Loqistika

 

 

İxtisas060409Biznesin idarə edilməsi
İxtisaslaşma:060409.1Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 060409.2Biznes inzibatçılığı

 

 

İxtisas060509Kompüter elmləri
İxtisaslaşma:060509.1İnformatika
 060509.2Kompüter riyaziyyatı
 060509.3İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı
 060509.4İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 060509.5Kompüterli modelləşdirmə
 060509.6İntellektual sistemlər
 060509.7İnformasiya sistemləri
 060509.8İqtisadi informasiya sistemləri