Cihazqayırma mühəndisliyi

“Cihazqayırma mühəndisliyi” kafedrası 

Kafedra müdiri

t.e.d., professor, Məmmədov Rahim Qurban oğlu

İş tel: (994 12) 498-62-20, dax:5-72

e-mail: Rahim1951@mail.ru

İş saatları: 08:00 – 17:30

“Cihazqayırma mühəndisliyi” kafedrası  (CM) 1961-ci ilin  yanvar  ayında təsis edilib və “İnformasiya-ölçmə  və hesablama texnikası” adı  altında fəaliyyət göstərmişdir. Kafedranın rəhbərləri, Professor Məlik-Şahnazarov A.M. (1961-1971), akademik Əliyev T.M. (1971-1994), professor R.M. Mirsəlimov (1994-2004), professor Muratov  I.H. (2004-2008)  olmuşlar və 2008-ci ildən kafedraya professor Məmmədov R.Q. rəhbərlik edir.

Bu müddət ərzində  kafedrada 12 elmlər doktoru və yüzdən çox elmlər namizədi hazırlanmışdır. CM  kafedrası əsasında “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” və “Kompüter texnologiyası və proqramlaşdırma”  kafedraları  yaradılmışdır.

Kafedranın əməkdaşları dəfələrlə yüksək dövlət mükafatlarını almışlar: Məlik-Şahnazarov AM – SSRİ Dövlət Mükafatı  laureatı (1969), Əliyev T.M.- 2 dəfə SSRİ Dövlət mükafatı (1969, 1983);  Əliyev T.M., R.M. Mirsəlimov, Şayn I.L., Melnikov A.Q., Şahmərdanov Ş.M.- Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı laureatları (1974); Əliyev T.M.- Ümumittifaq  Qubkin adına mükafat (1979), Əliyeva D.H. – Azərbaycan əməkdar müəllimi (2000), Məmmədov R.Q. və Əliyeva D.H. – “Tərəqqi” medalı (2010).

Kafedrada 3  ixtisas üzrə  bakalavrlar və magistrlər hazırlanır – “Cihazqayırma mühəndisliyi”, “Biotibbi Texnologiya Mühəndisliyi”  və “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”.

Kafedranın elmi potensialı adaptiv və intellektual  mobil robotların  informasiya-ölçmə sistemlərinin,  yanacaq- enerji komplekslərində informasiya- ölçmə sistemlərinin intellektuallaşdırılmasına yönəlmişdir.

Kafedranın əməkdaşları keçirilən beynəlxalq konfranslarda on-layn çıxışlar edir və  reytinqli xarici jurnallarda məqalələr çap etdirirlər.

Kafedra  bir sıra  universitetlərin uyğun kafedraları ilə sıx elmi, pedaqoji və metodik əlaqələr saxlayır və bundan ötrü beynəlxalq müqavilələr bağlanmışdir.

Professor-müəllim  heyətinin siyahısı

 

  Soyadı, adı və atasının adı Elmi dərəcəsi və adı Vəzifəsi
1. Fərzanə Nadir Həsənağa oğlu t.e.d., professor Professor- məsləhətçi
2. Abbasquliyev Aydın Sahim oğlu t.e.n., dosent Dosent
3. Abbasov Vaqif Abbas oğlu t.e.n., dosent Dosent
4. Abdullayeva Sevinc Novruz qızı t.e.n., dosent Dosent
5. Bayramov Vaqif Əli oğlu k.e.n., dosent Dosent
6. Bəkirova  Lalə Rustəm qızı t.e.n., dosent Dosent
7. Cəbiyeva  Aynur Camal qızı t.e.n., dosent Dosent
8. Cəfərov Hidayət Cəfər oğlu t.e.n., dosent Dosent
9. Əliyeva Dilşad Hüseyn qızı t.e.n., dosent Dosent
10. Əliyeva Kamalə Rafiq  qızı t.e.n., dosent Dosent
11. Əsgərov Hikmət Tahir oğlu t.e.n., dosent Dosent
12. Hacıyev Rafiq Qəhrəman oğlu t.e.n., dosent Dosent
13. Xıdırov Akif  Şakir oğlu f.- r.e.n., dosent Dosent
14. Rəhimova Yelena Qurbanhüseyn qızı t.e.n., dosent Dosent
15. Tağıyev  Firuz Kərimoviç t.e.n., dosent Dosent
16. Əlizadə Cahangir Haşım oğlu t.e.n. baş müəllim
17. Məmmədov Qəhrəman Məşdi oğlu baş müəllim
18. Abbasova Səkinə Məmməd qızı baş müəllim
19. İsmayılov Bəhram İsrafil oğlu t.ü.f.d., Dosent
20. İsmayılova Kəmalə Şirin qızı t.ü.f.d. Dosent
21. Əliyev Teymur Çingiz oğlu t.ü.f.d. Assistent
22. İbrahimova Arzu Eldar qızı t.ü.f.d. Assistent
23. Dadaşova Dinara Əlihüseyn qızı Assistent
24. İmanova Ülkər Qalib qızı assistent
25. Mütəllimova Anaxanım Sahib qızı assistent
26. Süleymanova Sitarə  Tofiq qızı assistent
27. Kərimova Maya İsaxan qızı assistent
28. Məcidova Sevinc Ağaverdi qızı assistent

 Tədris-köməkçi heyətin siyahısı

  Soyadı, adı, atasının adı Vəzifəsi
1. Xudaverdiyeva Məhəbbət Əsgər qızı laboratoriya müdiri
2. Murtuzəliyeva Zümrüd Abusəid qızı böyük laborant
3. Mustafayeva Nərmin Pərviz qızı böyük laborant
4. Novruzova Rüxsarə Zahid qızı böyük laborant
5. Muxtarzadə Rəfiqə Rüfət qızı (analıq məzuniyyətində) böyük laborant
6. Müsəvi Ülker Nizami qızı Böyük laborant
7. Leonyuk İrina Aleksandrovna laborant
8. Cəfərova Adilə Sayəddin qızı (analıq məzuniyyətində) laborant
9. Mehdiyeva Nərgiz Əfrayim qızı laborant

Tədris vəsaitlərinin siyahısı 

1. «Elektronikanın və mikroelektro­nikanın əsasları» fənnindən kurs işlərini  yerinə yetirmək üçün me­to­dik  göstərişlər Dərs vəsaiti Bakı ş., ADNA nəşr, 2003.- 52 s. Məmmədov R.Q., Əlizadə C.H.
2. Elektrotexnikanın və elektroni­kanın əsasları Dərslik Bakı ş., ADİU nəşr., 2007.- 340 s. Məmmədov R.Q. Hacıyev A.Ə.
3. Методические указания по курсу «Радиотехника и радиотехническое оборудование воздушных судов» Metodik vəsait Bakı ş., ADNA nəşriyyatı, 2008.-  90 səh. Mамедов Р.К.  Тагиев Ф.К., Джабиева А.Дж.
4. «İnformasiya – ölçmə sistemləri” fənnindən laboratoriya işləri» Metodik vəsait Bakı, ADNA, 2005.-53 səh. Məmmədov U.Q.
5. İngiliscə- Azərbaycanca-Rusça “Avto­mat­­­laş­dır­ma, informatika və hesabla­ma texnikası” üzrə terminlər lügəti Terminlər lügəti Bakı, ADNA, 2007.- 250 səh. Abbasov V.A., Məsimova L.A., Axundova R.Ə.
6. İnformasiya-ölçmə sistemləri Dərs vəsaiti Bakı, ADNA, 2008.- 237 səh. Abbasov V.A.
7. Cihazqayırmada mikrokontrollerlər Dərs vəsaiti Bakı, ADNA  nəş­riyyatı, 2010.- 250 səh. Məmmədov R.Q. Yusifov  S.İ. və b.
8. “Elektronika və mikroelektro­ni­kanın əsasları”  fənnindən labo­ra­toriya işləri ” Metodik vəsait ADNA-nın nəşriyyatı. Bakı 2002.- 100 səh. Bəkirova L.R.
9. «Rəqəm ölçmələri” fənnindən la­bo­ratoriya işləri» Metodik vəsait ADNA-nın nəşriyyatı. Bakı 2004.s.65 Bəkirova L.R.
10 Bort rəqəm hesablama qurguları və maşınları( 1-ci hissə) Dərs vəsaiti Bakı, AMAA poliqrafiya mərkəzi, 2005. Tagıyev F.K.
11. Аналоговые и цифровые измерительные устройства Учебник для вузов Типография АГНА, г.Баку, 2012.-287 с. Р.К.Мамедов, Т.М.Касимзаде, Ф.К.Тагиев, Н.П.Мустафаева
12. Analoq və rəqəm ölçmə qurğuları Dərslik Bakı ş., ADNA nəşr., 2012. – 339 s.. R.Q.Məmmədov, T.M.Qasımzadə, F.K.Tağıyev, N.P.Mustafayeva
13. Основы измерительной техники Учебник для вузов г. Баку, Центр полиграфии НAA, 2012.-241 стр. Р.К.Мамедов,  Ф.К.Тагиев, А.С.Муталлимова
14. Ölçmə texnikasının əsasları Dərslik Bakı: ADNA nəşriyyatı, 2013. – 250 s. Məmmədov R.Q. Tağıyev F.K. Mütəllimova A.S.
15. Elektrotexnikanın və elektroni­kanın əsasları Dərslik Bakı, ADNA, 2014.- 367 s. Məmmədov R.Q. Hacıyev A.Ə.
16. Biotibbi siqnalların rəqəmli emalı   Bakı ş., ADNA nəşr., 2008 İ. M. Abdullayev, K. Ş. İsmayılova
17. Biotibbi tədqiqatlarda avtomatik tənzimləmə Metodik vəsait Bakı, ADNA, 2014, 117 s. A. Abbasquliyev
18. İnformasiya-ölçmə texnikası Dərslik Bakı, ADNA, 2014, – 227 s. R.Q, Məmmədov, D.H. Əliyeva,  T.Ə.Həsənov
19. Информационно-измерительная техника Учебник для Вузов Баку, АГНА, 2014, – 238 s. Р.К. Мамедов,

Д.Г. Алиева, Т.А.Гасанов, Н.М.Гаджиева

20. Biotibbi alətlər Dərslik Bakı, “Yeni poliqrafist” MMC, 2014, – 160 s. R.Q, Məmmədov, A.S. Abbasquliyev, S.N. Abdullayeva
21. Bioloji obyekt və proseslərin modelləşdirilməsi Metodik vəsait Bakı, ADNA, 2014, – 119 s. A.V. Əliyev,  A.C.Abbasquliyev, G.Xasməmmədova
22. Suni intellekt və neyrokompüter texnikası Dərslik Bakı, ADPU, 2015, – 300 s. Y.Q. Rəhimova, K.Ş.İsmayılova
23. Sistemi analiz Metodik göstərişlər Bakı, ADNA, 2015, – 100 s. S.İ. Yusifov, A.S.Abbasquliyev, M.Ə.Xudaverdiyeva
24. Системный анализ Методические указания Баку, АГНА, 2015, – 72 с. С.И. Юсифов, А.А.Аббасгулиев, К.Ш. Исмаилова, У.Г. Иманова