Geoloji kəşfiyyat fakültəsinin tarixi

Geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin tarixi
1920-ci ildən «Neft-sənayesi» fakültəsinin dağ mədən bölməsində neft-qaz və digər faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə mütəxəssis hazırlığına başlanılmışdır. 1936-cı ildən isə «Geoloji kəşfiyyat» fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir.
Fakültədə geoloji təhsilin təşkili və inkişaf etdirilməsində yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq göstərmiş görkəmli alim pedaqoqlardan professor Prebrajenski N.A., Kovalevski S.A., Vəzirzadə A.Z., akademik Əzizbəyov Ş.A., Əhmədov H.Ə., Mehdiyev Ş.F., Bağırzadə F.M., Əlizadə Q.Ə,  professor Məmmədov T.Ə., professor Abdullayev R.Ə., professor Litvinov S.Y., professor Cəfərov H.C., professor Mustafayev İ.S., professor Kərimov A.Ə. və b.  göstərmək olar.
Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə professor Romanov S.M., professor Mirçink M.F., professor Kozin L.D., dos. Əzizbəyov Ş.A., dos. Süleymanov M.F., dos. Babayev M.S., dos. Kireyev V.F., professor Kərimov V.Y, dos. Hacızadə Z.S., professor Hüseynov H.M., dos. Abasov M.M.  professor Qurbanov V.Ş. icra etmişlər.
Hal-hazırda dekan vəzifəsini  Nərimanov Nəriman müvəqqəti icra edir.
Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 10 minlərlə bakalavr, 100 –lərlə magistr mühəndis-geoloq hazırlanmışdır.

Bakalavr hazırlığı aparılan ixtisaslar:
Tədris planı- 050602 – “Geologiya mühəndisliyi”
– Neft – qaz mədən geologiyası
– Dəniz – neft – qaz geologiyası
– Neft – qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
– Neft – qaz hövzələrinin geologiyası
Tədris planı- 050603 – “Hidrogeologiya mühəndisliyi”
– Hidrogeologiya
–  Mühəndisi geologiya
–  Regional   geologiya
–  Hidrogeoekologiya
– Litologiya
Tədris planı- 050604 – “Geofizika mühəndisliyi”
– Neft – qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiki üsulları
– Neft – mədən geofizikası
– Dəniz  – neft- qaz geofizikası
Tədris planı- 050605 – “Dağ-mədən mühəndisliyi”
– Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi
– Açıq dağ-mədən işi
– Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi
– Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi
Tədris planı- 050508 – “Geologiya”
– Sedimentologiya
– Geokimya
–  Mineralogiya
–  Petroqrafiya
Magistr hazırlığı aparılan ixtisaslar:
Tədris planı- 060602 – “Geologiya mühəndisliyi”
.                               –  Neft – qaz hövzələrinin geologiyası
.                               –  Neft – qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
–  Neft – mədən geologiyası
–  Dəniz  neft – qaz geologiyası
Tədris planı- 060603 – “Hidrogeologiya mühəndisliyi”
– Hidrogeologiya
– Mühəndisi geologiya
– Litologiya
– Hidrogeoekologiya
– Regional   geologiya
Tədris planı- 060604 – “Geofizika mühəndisliyi”
– Neft – qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiki
üsulları
– Neft-mədən geofizikası
– Dəniz neft-qaz geofizikası
Tədris planı- 060605 – “Dağ-mədən mühəndisliyi”
– Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi
– Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi
– Açıq dağ- mədən işi
– Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi
Tədris planı- 060508 – “Geologiya”
–         Geokimya
–         Mineralogiya
–         Petrologiya
–         Sedimentalogiya

Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
11-«Neft-qaz mədən geologiyası» – kafedra müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bağırov Bağır Əli  oğlu;
12-«Geofiziki kəşfiyyat üsülları» kafedrası – kafedra müdiri, AMEA-nın həqiqi üzvü, professor  Məmmədov Pərviz Ziya oğlu;
13-«Ümumi, tarixi geolgiya və hidrogeologiya» – kafedra müdiri, professor Babayev Nəriman İbadulla oğlu;
14-«Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı» – kafedra müdiri, professor Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu;
15-«Mineralogiya, petroqrafiya və litologiya» – kafedra müdiri, professor Xəlifəzadə Çinqiz Müzəffər oğlu;
16«Xarici dillər»  kafedrası – kafedra müdiri, dosent Əhmədova Xoşqədəm Bəşir qızı;
17«Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi»- kafedra  müdiri, dosent  Həsənov Ələkbər Ağasəf oğlu.

İlk dövrlərdə “Neft sənayesi” fakültəsinin tərkibində şöbə kimi, 1930-cu ildən isə sərbəst “Neft-mexanika” fakültəsı kimi fəaliyyət göstərir.
Fakültənin yaranması və inkişafinda yaradıcılıq təşəbbüskarlığı göstərmiş alim və və pedoqoqlardan professorlar İ.Q.Yesman, N.Y.Bulax, L.S.Leybenzon, P.P.Lukin, K.V.Pokrovskiy, N.L.Vannikov, A.M.Trequbov, İ.S.Quxman, S.M.VoIox, Y.N.Dunin, A.X.Mirzəcanzadə, R.İ.Şişşenko, S.V.Yurkevskiy. R.A.BədəIov, K.S.Əliverdizadə, A.C.Mustafeyev, Y.Ə.Əmənzadə, H.M.Şahmalıyev və başqalarını göstərmək olar.
Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə İ.İ.Semyanistiy, A.İ.Sevastyanov, R.A.Bədəlov, F.M.Yaroşevskiy, Ə.Q.Mirzəbəyov, Z.H.Əliyev, F.S.Hüseynov, N.M Erivanli, A.R.Cərrahov, S.H.Babayev, V.H.Şərifov, R.İ. Camalov , Q.Ə. Məmmədov icra etmişlər.
Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 10 minlərlə bakalavr, 100 –lərlə magistr mühəndis-mexanik hazırlanmışdır.
Bakalavr hazırlığı aparılan ixtisaslar:
Tədris planı – 050601 – “Materialşünaslıq mühəndisliyi”
* materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
* kompozisiya materialları
* alət materialları.
Tədris planı – 050610 – “Enerji maşınqayırması mühəndisliyi”
* neft – mədən qurğularının hidravlik sistemləri ixtisaslaşması üzrə.
Tədris planı – 050625 – “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”
* neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları
* neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları
* neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası.
Tədris planı – 050630 – “Mexanika mühəndisliyi”
* neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi
* dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi
* yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi
* tribotexnika.
Tədris planı – 050646 – “Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi”
* avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artırılması
* neft-qaz mədən avadanlıqlarının emal texnologiysı
Magistr hazırlığı aparılan ixtisaslar:
Tədris planı – 060601 – “Materialşünaslıq mühəndisliyi”
* materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
* kompozisiya materialları
* alət materialları.
Tədris planı – 060610 – “Enerji maşınqayırması mühəndisliyi”
* neft – mədən qurğularının hidravlik sistemləri.
Tədris planı – 060625 – “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”
* neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları
* neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları
* neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası.
Tədris planı – 060630 – “Mexanika mühəndisliyi”
* neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi
* dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi
* yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi
* tribotexnika.
Tədris planı – 060646 – “Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi”,
* avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artırılması
* neft-qaz mədən avadanlıqlarının emal texnologiysı.
Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
41-“Neft qaz istehsalı və emalı texnikası”(Kafedra müdiri-prof.Məmmədov V.T.)
42-“Materialşünaslıq və materialların texnalogiyası”(Kafedra müdiri-dos.Eldarzadə H.H.)
43-“Maşınqayırma və material emalı”( Kafedra müdiri-dos.Məlikov R.X.)
44-“Maşınların dinamikası və möhkəmliyi” (Kafedra müdiri-prof.Kərimov Ö.M.)
45-“Tətbiqi mexanika” (Kafedra müdiri v.m.i.e.,- dosent Abbasov S.H.)
46-“Mühəndis qrafikası”(Kafedra müdiri-prof. Həbibov İ.Ə.)
1920-ci ildən «Neft-sənayesi» fakültəsinin dağ mədən bölməsində neft-qaz və digər faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə mütəxəssis hazırlığına başlanılmışdır. 1936-cı ildən isə «Geoloji kəşfiyyat» fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir.
Fakültədə geoloji təhsilin təşkili və inkişaf etdirilməsində yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq göstərmiş görkəmli alim pedaqoqlardan professor Prebrajenski N.A., Kovalevski S.A.,Vəzirzadə A.Z., akademik Əzizbəyov Ş.A.,Əhmədov H.Ə., Mehdiyev Ş.F., Bağırzadə F.M., Əlizadə Q.Ə,  professor Məmmədov T.Ə., professor Abdullayev R.Ə., professor Litvinov S.Y., professor Cəfərov H.C., professor Mustafayev İ.S.,professor Kərimov A.Ə.və b.  göstərmək olar.
Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə professor Romanov S.M., professor Mirçink M.F., professor Kozin L.D.,dos. Əzizbəyov Ş.A.,dos. Süleymanov M.F., dos. Babayev M.S., dos. Kireyev V.F., professor Kərimov V.Y, dos. Hacızadə Z.S., professor Hüseynov H.M., dos. Abasov M.M.  professor Qurbanov V.Ş. icra etmişlər. Hal-hazırda dekan vəzifəsini müvəqqəti Nərimanov Nəriman icra edir.
Bakalavr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
TE090000 – Geologiya («Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası» ixtisası);
TO10000 – Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı («Neft-qazın geologiyası», «Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları» ixtisaslar);
2009- cu ildən Respublika Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi ixtisasların siyahısına uyğun olaraq fakültədə 5 ixtisas üzrə  bakalavr hazırlığı aparılır:
1. 050602 – Geologiya mühəndisliyi;
2. 050503 – Hidrogeologiya mühəndisliyi;
3. 050604- Geofizika mühəndisliyi;
4. 050605 – Dağ-mədən mühəndisliyi;
5. 050508 – Geologiya.
Fakültədə magistr hazırlığı aparılan istiqamətlər:
1.TEM 090000 – Geologiya
II.TM 010000 – Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı

2012/2013 – cü tədris ilindən fakültədə baloniya prosesinə müvafiq olan kredit sistemi üzrə magistr hazırlığı 4 ixtisas üzrə aparılır:
1.     060602 “Geologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə 4 ixtisaslaşma;
–         060602.1  Neft – qaz hövzələrinin geologiyası
–     060602.2  Neft – qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
–         060602.3  Neft – mədən geologiyası
–         060602.4  Dəniz  neft – qaz geologiyası
2.     060603 – “Hidrogeologiya mühəndisliyi” ixtisası üzrə 5 ixtisaslaşma:
–         060603.1 – Hidrogeologiya
–         060603.2 – Mühəndisi geologiya
–         060603.3 – Litologiya
–         060603.4 – Hidrogeoekologiya
–         060603.5 – Regional   geologiya
3.         060604 –    “Geofizika mühəndisliyi” ixtisası üzrə 3 ixtisaslaşma:
–       060604.1 –  Neft – qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiki üsulları
–        060604.2 – Neft-mədən geofizikası
–        060604.3 – Dəniz neft-qaz geofizikası
4.     060605 – “Dağ – mədən mühəndisliyi” ixtisası üzrə 4 ixtisaslaşma:
–         060605.1 – Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi
–         060605.2 – Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi
–         060605.3 – Açıq dağ-mədən işi
–         060605.4 – Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi
Hal- hazırda fakültədə 883 bakalavr (bunlardan 12-si əcnəbi tələbədir) və 79 magistr  tələbə təhsil alır.
Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar:
-« Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı» – kafedra müdiri, professor Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu.
-«Neft-qaz mədən geologiyası» – kafedra müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bağırov Bağır Əli  oğlu
-«Geofiziki kəşfiyyat üsülları» kafedrası – kafedra müdiri, AMEA-nın həqiqi üzvü, professor  Məmmədov Pərviz Ziya oğlu
-«Ümumi, tarixi geolgiya və hidrogeologiya» – kafedra müdiri, professor Babayev Nəriman İbadulla oğlu
-«Mineralogiya, petroqrafiya və litologiya» – kafedra müdiri, professor Xəlifəzadə Çinqiz Müzəffər oğlu
-«Faydalı qazıntı  yataqlarının işlənməsi» – kafedra  müdiri, dosent  Həsənov Ələkbər Ağasəf oğlu
-«Xarici dillər»  kafedrası – kafedra müdiri, dosent Əhmədova Xoşqədəm Bəşir qızı

Geoloji kəşfiyyat fakültəsi əməkdaşlarının siyahısı
1. Dekan: g.m.e.n. Nərimanov Nəriman Rüstəm o.

Qəbul günlərinin vaxtları:
Tələbələr üçün hər gün: 1300 – 1600
Kənar şəxslər üçün: Bazar ertəsi, çərşənbə, cümə 1600 – 1800

2. Dekan müavini:
Dosent, g-m.e.n., Paşayev Naməd Vəliş oğlu
Qəbul günlərinin vaxtları:
Tələbələr üçün hər gün: 1300 – 1800
Kənar şəxslər üçün: çərşənbə axşamı, cümə axşamı 1600 – 1700

3. Səmədzadə Afət Əhməd qızı – tyutor
4. Abaslı Nurlanə Fuad qızı – tyutor