Geofizika

«Geofizika» kafedrası

 «Geofizika» kafedrası 1947/48-ci dərs ilində geoloji-kəşfiyyat fakultəsinin nəzdində yaranmışdır. Kafedranın təsis olunması faktı faydalı qazıntı və neft-qaz yataqlarının axtarış və kəşfiyyatında geofiziki metodların aparıcı rolu ilə əlaqədardır.

Hal-hazırda kafedrada 1 akademik, 2 professor, 7 dosent elmi-pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olur. Kafedranın nəzdində  «Seysmostratiqrafik tədqiqatlar»  elmi tədqiqat laboratoriyası da fəaliyyət göstərir. Kafedranın əksər əməkdaşları bu  elmi tədqiqat laboratoriyasıda elmi fəaliyyətə başlamışlar.

68 illik fəaliyyəti müddətində kafedrada 12 doktorluq və 54 namizədlik dissertasiyası hazırlanmış və müvəffəqiyyətlə müdafiə olunmuşdur. Kafedra əməkdaşlarından professorlar ardıcıl olaraq kafedra müdiri işləmişlər: S.Y.Litvinov (1952-70), İ.O.Simelzon (1970-72), H.C.Cəfərov (1972-85), R.Ə.Abdullayev (1985-91), P.Z.Məmmədov (1991- 2016), Seyidov V.M. (2016-hal-hazırda)

Kafedra Respublikanın və bəzi xarici ölkələrin elmi-istehsalat idarələri və firmaları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Professor P.Z.Məmmədov bir çox Beynəlxalq və Avropa geofiziki və neft assosiasiyalarının və cəmiyyətlərinin həqiqi üzvüdür.

Hazırda kafedra “geofizika mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr və magistr səviyyəsində yüksək ixtisaslı geofizik kadrlar hazırlayır.

Kafedrada aşağıdakı fənlər tədris olunur.

 Seysmik kəşfiyyatı

Geofiziki ekologiya

Geofizikanın əsasları

Qravimaqnit kəşfiyyat

Elektrik kəşfiyyatı

Quyularda geofiziki tədqiqatlar

Petrofizika

Geofizikada rəqəmli yazı və emalın əsasları, proqramlar və alqoritmlər

Seysmik və sekvens stratiqrafiya

Geofizikada partlayış işləri

Seysmik məlumatların rəqəmli emalı və interpretasiyası

Quyuların texniki vəziyyətinin öyrənilmə üsulları

Quyularda elektrik və elektromaqnit üsullarının nəzəriyyəsi

Geofizikada emal sistemləri və alqoritmlər

Qravimetrik anomaliyaların interpretasiyası

Radioaktiv  və digər üsullar

Neft və qaz yataqlarının işlənməsinə geofiziki nəzarət

Struktur formasion və AVO analiz

Geofiziki məlumatların riyazi üsullarla interpretasiyası

Quyu məlumatlarının kompleks interpretasiyası

Elektrik kəşfiyyatı məlumatlarının kompleks interpretasiyası

Mədən geofizikasında cihaz və avadanlıqlar

Geofizika mühəndisliyinin müasir problemləri

Geofizika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

Rəqəmli yazı və emalın alqoritm və proqramları

Seysmik kəşfiyyatın metodika və texnologiyası

Qravimaqnit kəşfiyyatın metodika və texnologiyası

Elektrik kəşfiyyatının metodika  və texnologiyası.

Geofiziki sahələr nəzəriyyəsi

Geofiziki məlumatların kompleks  interpretasiyası

Struktur formasion analiz

Elektrik və elektromaqnit karotajının nəzəriyyəsi

Radioaktiv  və  akustik  karotajın  nəzəriyyəsi.

Neft və qaz yataqlarının işlənməsinə mədən- geofiziki üsullarla nəzarət

QGT cihazlarının layıhə və metroloji təminatı

İstismar quyularının texniki vəziyyətinin öyrənilməsi

Geoflüidal təzyiqin öyrənilmə üsulları

Mədən – geofiziki məlumatların kompüter interpretasiyası

Quyularda partlayış işləri

Neft-qaz quyularının işlənməsinin modelləşdirilməsi

İstismar quyularında elektrik karotajının tətbiqi

Çöküntü süxurların genetik modelləri

Birbaşa mədən-geofiziki üsulları

Dənizdə seysmik kəşfiyyatın metodika və texnologiyası

Regional və dəqiq seysmostratiqrafiya

Dənizdə qravimaqnit kəşfiyyatın  metodikası və interpretasiya

Dənizdə həyəcanlanma üsulları

Riyazi  interpretasiya üsulları

Seysmofasial analiz 

«Geofizika» kafedrasının müdiri, 

T.e.d., professor Vaqif Mirhəmzə oğlu Seyidov

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56; e-mail: 1961sv@mail.ru

İş saatları: 800 – 1600

Müəllimlərin siyahısı:

 1. Kafedra müdirinin müavini: g-m.d., dosent Kifayət Ələddin qızı Kərimova

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56

 1. Akademik g-m.e.d,  professor  Pərviz Ziya oğlu Məmmədov

Telefon: İş: 493-63-95; 5-06; e-mail: parviz08@list.ru

 1. G.-m.e.d., professor Tofiq Rəşid oğlu Əhmədov

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56; e-mail: ta_47@mail.ru

 1. -m.e.n., dosent Cəmilə Sultan qızı Məmmədova

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56

 1. -m.e.n., dosent Elxan Hüseyn oğlu İskəndərov

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56; e-mail: Elton_Iskenderov@mail.ru

 1. Geoloji Kəşfiyyat fakültəsinin dekan müavini, g.-m.e.n., 0,5 ştat dosent

Naməd Vəliş oğlu Paşayev

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56; e-mail: npashayev@inbox.ru

 1. -m.e.n., dosent Etibar Seyfulla oğlu Novruzov

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56; e-mail: etnovruzov @hotmail.ru

 1. -m.f.d., dosent Lalə Nüsrət qızı Xəlilova

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56

 1. Tədris lab.müd. Ağahüseyn Davud oğlu Sədyarov

Telefon: İş: 493-63-95; 4-56

Tədris-köməkçi heyyətinin siyahısı 

 1. lab. müd. Sədyarov Ağahüseyn Davud oğlu
 2. b.lab. Əlibəyova Yeganə Tofiq qızı
 3. b.lab. Paşayeva Şəfaqət Vəliş qızı
 4. b.lab. Əliyeva Gülnarə Asif qızı

“Seysmostratiqrafik” tədqiqatlar ETL 

 1. e.i. Qəniyeva Reyhanxanım Yaşar qızı 

Tədris vəsaitlərinin siyahısı

 1. Çöl geofizikasının ümumi kursu – dərs vəsaiti;
 2. Geofiziki kəşfiyyat üsulları – dərs vəsaiti;
 3. Seysmik siqnallar – dərs vəsaiti;
 4. Seysmik dalğalarının  kinematik və dinamik xarakteristikaları. Mühazirələrin konspekti – dərs vəsaiti;
 5. Seysmik məlumatlarının rəqəmli emalına aid laboratoriya işləri – metodik göstəriş;
 6. Seysmik kəşfiyyatı, I cild – dərs vəsaiti;
 7. Seysmik kəşfiyyatı, II cild – dərs vəsaiti;
 8. Seysmik kəşfiyyatı,  III cild – dərs vəsaiti;
 9. seysmostratiqrafiya – metodik göstəriş;
 10. Qravimetrik və maqnit kəşfiyyatı – dərs vəsaiti;
 11. Qravimetrik kəşfiyyatı üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə aid metodik göstərişlər – metodik göstəriş;
 12.  “Qravimaqnit kəşfiyyati” kursuna aid laboratoriya işləri  praktikumu – metodik vəsait;
 13. Elektrik kəşfiyyatı – dərs vəsaiti;
 14. Elektrik kəşfiyyatına dair laboratoriya praktikumu – dərs vəsaiti;
 15. Elektrik kəşfiyyatı. Mühazirələrin konspekti – dərs vəsaiti;
 16. Elektrik kəşfiyyatı məlumatlarının interpretasiyası. I cild – dərs vəsaiti;
 17. Elektrik kəşfiyyatı məlumatlarının interpretasiyası. II cild – dərs vəsaiti;
 18. Elektrik kəşfiyyatı – dərslik;
 19. Elektrik karotajı üsullarının nəzəri əsasları – dərs vəsaiti;
 20. Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarında aparılmış maqnittellurik tədqiqatların perspektivliyi  kitab I – monoqrafiya;
 21. İnduksiya karotajı və onun tətbiq sahələri– monoqrafiya;
 22. QGT üsulları – dərslik;
 23. QGT nəticələrinin interpretasiyasında EHM-in tətbiqi – metodik göstəriş;
 24. QGT-nin interpretasiyasına aid laboratoriya işlərinə rəhbərlik – metodik göstəriş;
 25. Mədən geofiziki üsullarla geoflüidal təzyiqlərin qiymətləndirilməsi – metodik göstəriş;
 26. QGT nəticələrinin interpretasiyasının dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi – metodik göstəriş;
 27. QGT üsulları – dərs vəsaiti;
 28. Quyuların geofiziki tədqiqatı (Elektrik karotaj üsulları) – dərs vəsaiti;
 29. Quyuların geofiziki tədqiqatı üsulları (Radioaktiv, akustik, nüvə-maqnit və qaz karotajı) – dərs vəsaiti;
 30. Quyuların geofiziki tədqiqatı cihazlarının layihələndirilməsi və metroloji təminatı – dərs vəsaiti;
 31. Birbaşa geofiziki tədqiqat üsulları və perforasiya, torpedləmə işləri – dərs vəsaiti;
 32. Quyuların və layların geofiziki tədqiqatı üsulları fənni üzrə laboratoriya işləri toplusu – metodik vəsait;
 33. Quyuların geofiziki tədqiqi və petrofizika fənninə dair laboratoriya işlərinə rəhbərlik – metodik göstəriş;
 34. Petrofiziki tədqiqat nəticələrinin statistik işlənməsi – metodik vəsait;
 35. İstismar quyularına geofiziki üsullarla nəzarət fənninə dair laboratoriya işlərinə rəhbərlik – metodik göstəriş;
 36. Neft-qaz yataqlarının işlənməsinin səmərəliliyinin artırılmasında mədən-geofiziki  nəzarət üsullarının rolu – monoqrafiya;
 37. Nüvə fiziki üsullarla quyuların tədqiqi – metodik göstəriş;
 38. Nüvə geoloqiyası və geofizikası – dərs vəsaiti;
 39. Quyu məlumatlarının kompleks interpretasiyası – metodik vəsait;
 40.  Quyularda partlayış işləri – dərs vəsaiti;
 41.  Geofiziki tədqiqat üsulları və interpretasiya (laboratoriya praktikumu)  metodik vəsait;
 42.  Radioaktiv karotaj üsulları ilə quyu və layların tədqiqi – metodik vəsait;

Kafedra üzrə elmi-tədqiqat işlərinin mövzusu

Elmi rəhbər – kafedra müdiri,v.m.i.e, professor   V.M.Seyidov ;

Mövzu – “CXH-də və Şimalı Abşeron çökəkliyində neft-qaz perspektivli çöküntü komplekslərin aşkarlanması üçün kompleks metodikanın və mədən geofizikası verilənlərinə görə karbohidrogen ehtiyatının hesablanma üsullarının işlənməsi”. 

Məsul icraçılar:

 1. t.e.d., professor Vaqif Mirhəmzə oğlu Seyidov
 2. g.-m.e.d., akademik  Pərviz Ziya oğlu Məmmədov
 3. g.-m.e.d., professor Tofiq Rəşid oğlu Əhmədov
 1. -m.f.d., dosent Lalə Nüsrət qızı Xəlilova
 2. -m.f.d., dosent Kifayət Ələddin qızı Kərimova