Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi

“Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi” kafedrasının tarixi
“Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi” kafedrası  Azərbaycanda dağ-mədən sənayesinin əsasını qoymuş akademik Şirəli Nəsirzadə Məmmədovun rəhbərliyi altında 1961-ci ildə Neft və Kimya institutunun “Geoloji-kəşfiyyat” fakültəsində yaradılmışdır.
Keçən əsrin 90-cı illərinə qədər “Faydalı qazıntı yataqlarının yeraltı üsulla işlənməsinin texnologiyası və kompleks mexanikləşdirilməsi” ixtisası üzrə mühəndis hazırlığı həyata keçirən bu kafedra 1989-cu ildən  “Açıq dağ-mədən işləri”  ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığına başlamış  və ilk buraxılış 1994-cü ildə olmuşdu.
Hazırda kafedrada “Dağ-mədən mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr və magistr səviyyəsində mütəxəssislər hazırlanır.
1. Kafedrada aşağıdakı fənnlər tədris olunur:
2. Ixtisasa giriş
3. Açıq mədən işlərinin prosesləri
4. Süxurların fizikası
5. Dağ-mədən maşınları
6. Qalıq  neft  yataqlarının  şaxta və  karyer  üsulu  ilə işlənməsinin əsasları
7. Faydalı qazıntıların emalı və zənginləşdirilməsi
8. Süxurların partlayışla dağıdılması
9. Yeraltı mədən işləri
10. Açıq mədən işlərinin prosesləri
11. Açıq mədən işlərinin  texnologiyası və kompleks mexanikləşdirilməsi
12. Markşeyderiyanın əsasları
13. Faydalı qazıntı  yataqlarının kəşfiyyatının texnikası
14. Mədən aerologiyası
15. Inşaat süxurlarının çıxarılması və emalı
16. Faydalı qazıntı  yataqlarının fiziki-kimyəvi üsullarla işlənməsi
17. Filiz yataqlarının açıq və yeraltı işlənməsinin texnika və texnologiyası
18. Mədən məhsulunun keyfiyyətinin idarə olunması
19. Karyerlərin və şaxtaların layihələndirilməsi, tikilməsi və rekonstruksiyası
20. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri
21. Dağ-mədən mühəndisliyinin müasir problemləri
22. Dağ-mədən mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
23. Faydalı qazıntı yataqlarının açılmasının və hazırlanmasının nəzəri əsasları
24. Təbii sərvətlərdən səmərəli və kompleks istifadə
25. Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsinin nəzəri əsasları
26. Mədənlərin havasının saflaşdırılması və ətraf mühitin mühafizəsi
27. Faydalı qazıntı yataqlarının həndəsləşdirilməsi və markşeyderiya işləri
28. Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsinin elmi-tədqiqat işlərinin təşkili,aparılması və nəticələrinin təhlili
29. Partlayış işlərinin təşkili və planlaşdırılması
30. Qeyri-filiz yataqlarının çıxarılmaya hazırlanmasınln nəzəri əsasları
31. Az itgili tullantısız texnologiya
32. Qeyri-filiz yataqlarının işlənməsinin nəzəri əsasları
33. Təbii daş yataqlarının işlənməsinin xüsusiyyətləri
34. Açıq dağ-mədən elmi-tədqiqat işlərinin təşkili, aparılması və nəticələrinin təhlili
35. Iri divar bloklarının kəsilməsi üçün maşın və avadanlıqlar
36. Inşaat materiallarının emalının texnika və texnologiyası
37. Faydalı qazıntı yataqlarının mütərəqqi üsullarla işlənməsinin nəzəri əsasları
38. Dağ-mədən müəssisələrində ekoloji layihələndirmə
39. Faydalı qazıntı yataqlarının hidromexanikləşdirmə üsulu ilə işlənməsinin nəzəri əsasları
40. Mineral xammal yataqlarının mədən üsulu ilə işlənməsinin nəzəri əsasları
41. Tikinti materialları yataqlarının hidromexanikləşdirmə üsulu ilə işlənməsi
42. Karyer atmosferinin saflaşdırılması yolları
43. Karyerlərdə ekoloji layihələndirmə
44. Səpinti yataqlarının işlənməsi

Kafedra əməkdaşlarının siyahısı

1.  Kafedra müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru  Həsənov Ələkbər Ağasəf oğlu
Tel: (012) 5984308
Daxili:      5-67

2. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru                  Əzizov Arif  Məhəmmədəziz oğlu
3. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru                  İsmayılov Rasim Teymur oğlu
4. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru                  İbrahimov Həmdulla Musa oğlu
5. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru                  Həsənov İsgəndər Zeynal oglu
6. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru                  Əfəndiyeva Zərifə Cahangir qızı
7. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru                  Əliyeva Maral Həsən qızı
8. Assistent                                               Ağaməmmədova Mehriban Yaqub qızı
9. Tədris laboratoriyasının müdiri              Quliyeva Gülnarə Əvəz qızı
10. Baş laborant                                        Əliyarova Xalidə Edik qızı