Neft-qaz geologiyası

“Neft-qaz geologiyası” kafedrası

Kafedra müdiri, geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosent – Məhərrəmov Fuad Fərhad oğlu

Telefon: İş: 498-74-55; 4-62(daxili nömrə);

E-mail: fuadabid@mail.ru

 

«Neft-qaz geologiyası» kafedrasının tarixi

050602 – Geologiya mühəndisliyi ixtisasını tədris edən «Neft-qaz geologiyası»  kafedrasının məqsədi Azərbaycan və xarici ölkələr üçün  neft-qaz geologiyasının müxtəlif istiqamətləri üzrə yüksək ixtisaslı mühəndis, bakalavr, magistr və fəlsəfə doktorları hazırlamaqdır.

Hazırda fəaliyyət göstərən «Neft-qaz geologiyası» kafedrası 1934-cü ildə təşkil olunmuşdur. Kafedraya rəhbərlik 1934-43-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, professor M.V.Abramoviçə həvalə olunmuşdur.

1943-66-cı illər ərzində Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, professor Ə.Ə.Yaqubov adı çəkilən kafedraya rəhbərlik etmiş, bu illər ərzində onun rəhbərliyi ilə  bir sıra dəyərli dərsliklər və dərs vəsaitləri dərc olunmuşdur. Onun ilk dəfə azərbaycan dilində dərc etdirdiyi «Neft və təbii qaz geologiyası» dərsliyi hal-hazırda da öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Professor Ə.Ə.Yaqubov elmi kadrların hazırlanması istiqamətində daha böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Onun, kafedraya rəhbərliyi dövründə 30-dan artıq elmlər namizədi hazırlamışdır.

Professor Ə.Ə.Yaqubov ilk dəfə olaraq kafedranın nəzdində «Elmi-tədqiqat laboratoriyası» yaratmış və ona 1961-66-cı illərdə rəhbərlik etmişdir. Həmin laboratoriyada aparılan elmi işlərə kafedranın müəllimləri cəlb olunmuş və əldə edilən nəticələr neft sənayesinin müxtəlif sahələrində istifadə edilmişdir.

1967-70-ci illərdə kafedraya Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasnın həqiqi üzvü, professor Ş.F.Mehdiyev rəhbərlik etmişdir. Bu dövrdə kafedrada neftçi-geoloqların və elmi kadrların hazırlanması istiqamətində böyük işlər görülmüşdür.

1970-ci ildə kafedraya Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasnın həqiqi üzvü, professor F.M.Bağırzadə rəhbərlik etmişdir.

Sonrakı illərdə kafedraya professor A.S.Hacıqasımov (1971-198I), professor Ə.Ə.Cavadov (1981-1986), professor V.Y.Kərimov (1986-1994), professor A.Ə.Kərimov (1994-2004), professor H.M.Hüseynov (2004-2012), professor V.Ş.Qurbanov (2012-2015), AMEA-nın müxbir üzvü professor B.Ə.Bağırov (1988-2016) rəhbərlik etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və kadrların hazırlanmasında kafedrada müxtəlif illərdə fəaliyyət göstərən yüksək ixtisaslı professor-müəllim heyətinin  xüsusi xidmətləri olmuşdur.

Hal hazırda  kafedrada  2 professor, 10 dosent, 1 baş müəllim və 3 assistent çalışır. Kafedrada, həmçinin, elmi işlər üzərində doktorant və dissertantlar fəal çalışırlar.

Tədris prosesində tələbələr kafedrada bakalavr səviyyəsində 4 il  və magistr səviyyəsində 2 il  müddətində aşağıdakı geoloji fənləri mənimsəyirlər:

 

Fənn İxtisas Tədris olunan  semestr
Bakalavr səviyyəsi
1 2 3 4
1 Mədən geologiyası 050602 5
2 Hidrogeologiya 050602 7
3 Neft və qaz ehtiyatlarnın hesablanma üsulları 050602 6
4 Riyazi geologiya 050602 7
5 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsinin geoloji əsasları 050602 7
6 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsinin  yeni üsulları 050602 8
7 Mədən geologiyası 050604 5
8 Neft-qaz mədən geologiyası 050606 4
9 Neft-mədən geologiyası və geofizikası 050405 4
10 Quyuların istismarının geoloji təminatı 050602 6
11 Neft yataqlarının təbii və süni rejimləri   050602 7
12 Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası(quru sahəsində yerləşən yataqlar üzrə) 050602 6
13 Struktur geologiya və geo­lo­ji xəritəalma 050602 4
14 Struktur geologiya və geodinamika 050604 4

 

1 2 3 4
15 Struktur geologiya 050603 5
16 Struktur geologiya və aerofotoplanalma 050508 3
17 Geodinamika 050602

050605

5

4

18 Geokimya 050602 5
19 Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı 050602 6
20 Geoekologiya 050602 3
21 Geoloji-geofiziki axtarış üsulları 050602 6
22 Geokimyəvi axtarış üsulları 050602 8
23 Neft və qaz işinin geoloji əsasları 050606 3
24 Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı üsulları 050604 4
25 Neftli-qazlı hövzələrin geodinamik şəraiti 050602 7
26 Neft-qaz geologiyasının əsasları 050602 5
27 Dəniz neft-qaz yataqları 050602 7
28 Qaz-hidrat və qaz-kondensat yataqları; 050602 7
29 Neftlilik-qazlılığın qiymətləndirilməsində geokimyəvi üsullar 050602 7
30 Neft-mədən geologiyasının müasir problemləri; 050602 7
Magistr səviyyəsi
1 2 3 4
1 Neft-qaz yataqlarının işlənilmə xüsusiyyətləri 060602 .3 1
2 Geoloji riyazi üsullarla xəritəalma 060602 .3 3
3 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsində təsnifat üsulları  və neftvermənin modelləşdirilməsi 060602 .3 1
4 Lay parametrlərinin dəyişməsinə və işlənilmə prosesinə nəzarət 060602 .3 3
5 Laylara süni təsir üsullarının geoloji əsasları 060602 .3 2
6 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsində sistem analiz 060602 .3 2
7 Geoloji müxtəliflik və onların yanaşma üsulları 060602 .3 1
8 İstismar obyektlərinin seçilmə üsulları 060602 .3 3
9 Neft-qaz yataqlarının ehtiyatlarının geoloji riyazi modelləri 060602 .3 3
10 Neft yataqlarının işlənilməsinə hidrokimyəvi nəzarət 060602 .3 2
11 Dəniz yataqlarının işlənilmə xüsusiyyətləri 060602.4 1
12 Dəniz yataqlarının işlənilməsi sistemləri 060602.4 2
13 Yataqların  geoloji modelləri 060602.4 1
14 Neftvermənin modelləri və geoloji  interpretasiya 060602.4 2
15 Yataqlarda dinamik proseslərə geoloji nəzarət 060602.4 3
16 Laylara suvurma  üsullarının geoloji əsasları 060602.4 2
17 Geoloji  tədqiqatlara sistemli yanaşma 060602.4 1
18 Dəniz yataqlarında istismar obyektlərinin secilmə prinsipləri 060602.4 3
19 Neft ehtiyatlarının  geoloji- riyazi     modelləri 060602.4 3
20 Neft yataqlarının hidrokimyəvi tədqiqatları 060602.4 3
21 Mədən geologiyası 060602.2 3
22 Neft-qaz yataqlarının işlənilməsinin geoloji əsasları 060604.2 1
23 Geologiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası 060602.2

060602.3

060602.4

1
24 Geologiya mühəndisliyinin müasir problemləri 060602.2

060602.3

060602.4

2
1 2 3 4
25 Tələlərin həndəsi mo­del­ləş­dirilməsi 060602.1 3
26 Axtarış və kəşfiyyat işlə­rin­də ekoloji problemlər 060602.1 3
27 Müasir geoloji və geo­fi­zi­ki tədqiqatlar 060602.1 3
28 Proqnoz və perspektiv resursların qiymət­lən­di­ril­məsi 060602.1 3
29 Axtarış və kəşfiyyat iş­lə­ri­nin nəzəri əsasları 060602.2 1
30 Faydalı qazıntı yataq­la­rı­nın axtarışı və kəş­fiy­ya­tın­­da isti­fa­də olu­nan me­yar­lar 060602.2 2
31 Yataqların geoloji-həndəsi for­maları 060602.2 2
32 Təbii rezervuarların li­to­lo­ji, mor­foloji və genetik xü­­su­siy­yətləri 060602.2 1
33 Neftli-qazlı ərazilərin ra­yon­laşdırılması 060602.2 3
34 Müasir axtarış üsulları 060602.2 3
35 Geokimyəvi tədqiqatlar 060602.2 1
36 Birbaşa axtarış üsulları 060602.2 1
37 Dəniz geologiyası 060602.2 2
38 Rezervuarlar və tələlər 060602.2 3
39 Axtarış və kəşfiyyat üsulları 060604.1 1
40 Neft-qaz yataqlarının birbaşa axtarışı 060604.1 3
41 Neftli-qazlı yataqların iş­lən­məsinə geokimyəvi nə­­za­rət 060602.4 1

 

 

Kafedrada aparılan tədris işləri ilə yanaşı  elmi-tədqiqat işləri də aparılır.

2016-2020-ci illərdə aparılacaq elmi-tədqiqat işlərinin istiqaməti :

Cənubi-Xəzər hövzəsi neft-qaz yataqlarının və dərinlik çöküntülərinin axtarış-kəşfiyyat, sedimentoloji, geofiziki və geoloji-mədən tədqiqat üsullarının təkmilləşdirilməsi   müəyyən edilmişdir.

 

Azərbaycanda neft ve qaz yataqlarının açılmasında və istismara verilməsində Geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin və həmçinin “Neft-qaz geologiyası” kafedrasının məzunlarının böyük xidmətlərı olmuşdur.

 

 

MÜƏLLIMLƏRIN SIYAHISI

 

 1. Bagırov Bağır Əli oğlu Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadımı, AMEA-nın müxbir üzvü, geol.-mineral.elmləri doktoru, professor-məsləhətçi

Telefon: İş: 498-74-55; 4-62(daxili nömrə);  E-mail: b.bagirov.36@mail.ru

 

 1. Məhərrəmov Fuad Fərhad oğlu geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent.

Telefon: İş: 498-74-55; 4-62(daxili nömrə);   E-mail: fuadabid@mail.ru

 

 1. Salmanov Əhməd Mais  oğlu geol.-mineral.elmləri doktoru, professor

Telefon: İş: 498-74-55; 4-53(daxili nömrə);  E-mail: ahmed.salmanov@socar.az

 

 1. Nərimanov Nəriman Rüstəm oğlu geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent.

Telefon: İş: 498-65-67; 4-53 (daxili nömrə); E-mail: n.narimanov@asoiu.edu.az

 

 1. Rzayeva Sevinc Mahmud qızı geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent Telefon: İş: 498-65-67;  E-mail: mammadova.s39@yahoo.com

 

 1. Məmmədov Hüseynağa Ağamüslüm oğlu geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent. Telefon: İş: 498-65-67; E-mail: hsmp@rambler.ru

 

 1. Babayev Mayis Sərkər oğlu geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent Telefon: İş: 498-74-55; E-mail: m.s.babayev@mail.ru

 

 1. Nəsibova Gültər Cümşüd qızı geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent Telefon: İş: 498-74-55; E-mail: gultar_nasibova_1@yahoo.com

 

 1. Əliyeva Südabə Əjdər qızı geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent Telefon: İş: 498-65-67; E-mail: suaza@mail.ru

 

 1. Muxtarova Xuraman Ziyadxan qızı geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent. Telefon: İş: 498-74-55; E-mail: xuraman63@yahoo.com

 

 1. Poqorelova Yelena Yuryevna geol.-mineral.elmləri namizədi, dosent Telefon: İş: 498-65-67; E-mail: yy-pgrlova@mail.ru

 

 1. Paşayev Zülfüqar Mikayıl oğlu kimya elmləri namizədi, dosent

Telefon: İş: 498-65-67;  E-mail: zulfugar.pashaev@mail.ru

 

 1. Abdullayeva Lalə Əkbər qızı Yer elmləri fəlsəfə doktoru, dosent

Telefon: İş: 498-74-55; 4-53(daxili nömrə);  E-mail: ablala@mail.ru

 

 1. Şərifov Cəfər Cabbar oğlu baş müəllim

Telefon: İş: 498-74-55; 4-53(daxili nömrə); E-mail: sherifov.1958@mail.ru

 

 1. Əliyeva Tənzilə Ağahüseyn qızı assistent

Telefon: İş: 498-65-67; E-mail: tanzilaaliyeva@mail.ru

 

 1. Zeynalova Sevil Adil qızı assistent

Telefon: İş: 498-74-55; 4-53(daxili nömrə);  E-mail: z7sevil@mail.ru

 

 1. Abdullayeva Validə Qafar qızı – assistent

Telefon: İş: 498-65-67; E-mail: v.k.abdul@mail.ru

 

 

 

Tədris-köməkçi heyətin

S İ Y A H I S I

 1. Rəhimov Fuad Namik oğlu –  laboratoriya müdiri;
 2. Abdullayeva Gülarə Telman qızı – baş laborant;
 3. Əliyeva Ruhiyyə Fazil qızı – baş laborant;
 4. 4. Məmmədova Nazilə İsaq qızı – baş laborant;
 5. İsmaylova Bilqeyis Hacıağa qızı – laborant;
 6. Məmmədova Samirə İbad qızı – laborant;
 7. Səfəraliyeva Mehranə Qəhrəman qızı – laborant;
 8. Səlimzadə Vəfa Zəka qızı –  laborant.