aa

Müstəqil Azərbaycan: 25 illik misilsiz inkişaf yolu

Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi tarixi gündən 25 il keçir. XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan ötən 25 ildə şərəfli inkişaf yolu keçərək hazırda dinamik inkişaf edən ölkə kimi beynəlxalq münasibətlər sistemində özünün layiqli yerini tutub. Lakin bu yol, xüsusilə də müstəqilliyin ilk illəri heç də asan olmayıb.

Ötən əsrin 80-ci illərinin II yarısında Sovet İmperiyasının iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatında böhranqabağı vəziyyət yaranmışdı. İstehsalın artım sürətinin, səmərəliliyin, əmək məhsuldarlığının durmadan aşağı düşməsi fonunda milli respublikalarda özünüdərk, hüquqların tapdalanmasına, sərvətlərin talanmasına etiraz əlamətləri güclənməkdə idi.

Əsrlərdən bəri müstəqillik arzusu ilə yaşayan Azərbaycanda etiraz dalğası daha sürətlə genişlənirdi, çünki Azərbaycanın sərvətləri, onun iqtisadiyyatı respublika əhalisnin daha firavan həyat sürməsi üçün artıqlaması ilə kifayət edirdi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatında, o cümlədən sənaye və kənd təsərrüfatında gerçəkləşdirilmiş iri layihələr, nəqliyyat, infrastruktur sahəsində aparılmış quruculuq işləri həmin dövrün çağırışlarına cavab verə biləcək iqtisadiyyat qurulması üçün əlverişli zəmin yaratmışdı. Belə bir şəraitdə mühüm geosiyası əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycanı və bütövlükdə Cənubi Qafqazı nəzarətində saxlamaq üçün SSRİ rəhbərliyi erməni separatçılarının qaldırdıqları uydurma “Dağlıq Qarabağ problemi”ni qızışdırmaqla “parçala, hökmranlıq sür” taktikasını işə salır. Sovet imperiyasını dağıtmaq üçün milli münaqişələri mühüm vasitə kimi nəzərdən keçirən Qərb də bu taktikanın gerçəkləşdirilməsində iştirak edir. 1988-1991-ci illər ərzində Ermənistandakı 185 azərbaycanlı kəndindən 250 minədək soydaşımızın tarixi torpaqlarından qovulması, SSRİ rəhbərliyinin, eləcə də Qərb dövlətlərinin bunu sükutla qarşılaması erməni separatçılarının əl-qolunu daha da açdı. Moskvanın Azərbaycanın qanuni ərazisini ondan qoparıb Ermənistana birləşdirmək istəyən ermənilərin tələblərinə ciddi reaksiya verməyib, kompromis axtarmaq kimi riyakar mövqe tutması Azərbaycan xalqının səbr kasasını daşırdı və SSRİ-nin mərkəzi hakimiyyətinə qarşı etiraz dalğası böyüyərək özünün apogeyinə çatdı. Hazırda “Azadlıq” adlanan meydana ilkin olaraq əllərində Azərbaycan SSRİ-nin oraq-çəkicli bayrağı ilə gələn sayı milyona çatan nümayişçilər meydanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağını qaldırdılar. Tarixə 17 noyabr Milli Dirçəliş günü kimi düşmüş həmin təqvim günündən sonra aydın idi ki, geriyə dönüşü mümkün olmayan proses- SSRİ-nin süqutu başlanıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə SSRİ rəhbərliyinin dinc sakinlərə qarşı silah işlətməsi ilə Kremlin o zamankı hakimiyyəti sovet imperiyasının iflas hökmünü vermiş oldu. 1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı yekdilliklə qəbul olundu. Həmin Konstitusiya Aktı ilə respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisi olaraq özünün dövlət müstəqilliyini və suverenliyini bütün dünyaya bəyan etdi. Qısa müddət ərzində dünya birliyi və BMT tərəfindən tanınmış Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn subyektinə çevrildi, 18 oktyabr tarixi isə dövlət müstəqilliyinin bərpa olunduğu gün kimi tarixə düşdü.

Müstəqilliyin ilk illərindəki xaos, milli maraqlara zidd siyasət, iqtisadiyyatın tənəzzülü və milli sərvətlərin talan olunması respublikada dərin siyasi və sosial-iqtisadi böhrana səbəb olmuşdu. İctimai bazası zəif olan və diplomatiya sahəsində səriştəsi olmayan o zamankı rəhbərliyin vaxtında daxili siyasi çəkişmələrin fonunda erməni hərbi hissələri Rusiya qoşunlarının köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan kənd və rayonlara hücumu genişləndirdi və Azərbaycan torpaqları işğala məruz qaldı. Ölkənin siyasi həyatı ilə yanaşı iqtisadiyyatı da dərin böhran içərisində idi. Belə ki, 1991-1994-cü illərdə ölkə iqtisadiyyatında ÜDM hər il orta hesabla 16,5% azalmışdı. Tənəzzül meyli sənayedə xüsusilə kəskin xarakter almış, 1985-ci ilə nisbətən sənaye istehsalının həcmi 1991-ci ildə 10%, 1992-ci ildə 37%, 1993-cü ildə 50%-ə qədər azalmışdı. Ölkə istehsal potensialının demək olar ki, 2/3-ni itirmişdi. 1992-ci ildə inflyasiya səviyyəsi əvvəlki ilə nisbətən 4,9 dəfə artaraq 1012,3% təşkil etmiş, 1994-cü ildə isə özünün ən yüksək həddinə – 1763,5%-ə çatmışdı. 1992-1994-cü illərdə xarici ticarət dövriyyəsi 42% azalmış, 1994-cü ildə ölkə iqtisadiyyatına bir manat da olsun xarici sərmayə qoyulmamışdı. 1994-cü ildə Milli Bankın uçot dərəcəsi 250%-ə çatmışdı. Başqa cür desək, ölkə iqtisadiyyatı idarəolunmaz vəziyyətə düşmüş, əhalinin güzəranı ağırlaşmışdı.

Belə bir mürəkkəb şəraitdə xalqın təkidi ilə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etməyə başladı. 1993-cü ilin iyunundan başlayaraq gerçəkləşdirilməyə başlayan yeni siyasi kurs vətəndaş müharibəsi təhlükəsini və separatçı meyylərin qarşısını aldı və yeni dövlət quruculuğunun başlanmasının əsası qoyuldu. 1993-cü ilin oktyabr ayında xalqın mütləq əksəriyyətinin səsini qazanaraq prezident seçilmiş Heydər Əliyevin uğurlu diplomatiyası, Milli Ordunun güclənməsi nəticəsində işğalçı Ermənistan və onun havadarları artıq münaqişənin zorakı vasitələrlə həll etmək cəhdlərinin perspektivsizliyini dərk etdilər. 1994-cü il mayın 12-də cəbhədə atəşkəsə nail olundu. Atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasından sonra Azərbaycan üçün daha bir həyati əhəmiyyətli sənədə – xarici neft şirkətlərinin iştirakı ilə Xəzərin Azərbaycana aid sektorunda neft yataqlarının birgə işlənməsinə dair “Əsrin müqaviləsi”nə imza atıldı. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında dövlət çevrilişlərinin qarşısı alındıqdan və qeyri qanuni cinayətkar dəstələr zərərsizləşdirildikdən sonra ölkədə dövlət intizamının, qanunçuluğun, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, ordunun daha da möhkəmləndirilməsi işinə başlandı.

1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının qəbul olunması ilə ölkədə dövlət quruculuğu üçün hüquqi baza yaradılmış oldu. Daxili və xarici siyasət konsepsiyası beynəlxalq hüuququn normalarına uyğun olaraq quruldu. Eyni zamanda Konstitusiya ilə özəl mülkiyyətin, sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi əsası müəyyən olundu. “Torpaq islahatı haqqında qanun”un qəbul olunması, kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi və iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına dair digər addımların sayəsində artıq 1996-cı ildə ÜDM-in həcmi 1,3% artdı və ölkə iqtisadiyyatının inkişaf mərhələsinin əsası qoyuldu.

1996-cı ildən başlanan iqtisadi inkişaf Azərbaycanda hüquqi dövlətin möhkəmlənməsi, ölkənin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin güclənməsi ilə paralel sürətdə gedirdi. Artıq Azərbaycan Respublikası bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda rəyi diqqətə alınan ölkə olmaqla yanaşı dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə ikitərəfli münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi qəbul olunurdu. 2003-cü ildə İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası prezidenti seçilməsindən sonra əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan inkişaf strategiyası davam etdirilmiş və ölkədə tərəqqi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Məhz İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycan iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə dünyanın liderinə çevrilmiş, neftlə yanaşı Azərbaycan həm də iri qaz ixracatçısı statusuna yiyələnmiş və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynamağa başlayıb. Paralel olaraq ölkədə qeyri-neft sektorunun və özəl sahibkarlığın da dinamik inkişafı sayəsində respublikanın ümumdaxili məhsulunun formalaşmasında sənaye və xidmət sahələrinin payı əhəmiyyətli dərəcədə artımına nail olunub.

Müstəqilliyin 25 ili ərzində Keçid dövrünü başa vuran Azərbaycan Respublikasının ÜDM-in həcmi 1991-ci ildəki 2,7 mlrd. manatdan 2016-cı ildə dünya bazarında neftin qiymətinin təqribən 2,5 dəfə aşağı düşməsi fonunda belə 30 mlrd. manatdan artıqdır ki, bunun da təqribən 60%-i qeyri-neft sektorunun payına düşür. ÜDM-nin 80%-dən artıq hissəsi özəl sektordan əldə olunub. Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul subyektlərin sayı 715 mindən artıqdır. Əgər 1992-ci ildə respublikada neft hasilatı 9 mln. tondan bir qədər artıq idisə, 2016-cı ilin yekunlarına əsasən bu göstərici 40 mln. tondan yüksəkdir. Müstəqillik əldə etdikdən ötən müddət ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 100 mlrd. dollar sərmayə qoyulub, hazırda ölkənin valyuta ehtiyatlarının həcmi 40 mlrd. dollar həcmindədir. Əhalinin rifah halının yaxşılaşması sayəsində ölkədə demoqrafik vəziyyətdə dəyişiklik baş verib və ölkədə əhalinin sayı 1991-ci ildəki 7,3 mln nəfərdən 2016-cı ildə 9,8 mln-dək artıb.

Post-neft dövrünə qədəm qoymuş Azərbaycanda ciddi iqtisadi islahatların nəticəsində güclü sahibkarlar zümrəsinin və orta təbəqənin yaranmasına təkan verilib, sənaye zonalarının açılması, texnoparkların və aqroparkların qurulması ilə regionların sürətli inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. Bununla yanaşı ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunmuş, kənd təsərrüfatının və müvafiq infrastrukturun inkişafına böyük investisiyalar qoyulmuş, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının ixrac qabiliyyətinin artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb.

Neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi strategiyasına uyğun olaraq ölkədə təhsil sisteminin daha da təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər həyata keçirilib, dünyanın mötəbər universitetlərində minlərlə Azərbaycan gəncinin təhsil alması üzrə Dövlət Proqramı gerçəkləşdirilib, yeni universitetlər açılıb. Son illər ərzində yeni məktəblərin, müalicə ocaqlarının, muzey və istirahət müəssisələrinin, olimpiya mərkəzlərinin inşası respublikada sosial həyatın yaxşılaşmasını şərtləndirib.  “ASAN xidmət” şəbəkəsi, ünvanlı sosial yardım, aztəminatlı ailələrin əlverişli şərtlərlə mənzillə təmin olunması və digər layihələr dövlətin sosial yönümlü siyasətinin göstəricisidir.

2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan milli ordusunun Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsində erməni tərəfinin təxribatlarına cavab olaraq ona sarsıdıcı zərbələr endirməsindən sonra münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlarda müşahidə olunan canlanma problemin ədalətli həlli istiqamətində irəliləyiş gözləntisi yaradıb. 2016-cı ilin sentyabrında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı keçirilmiş referendumda ölkə vətəndaşlarının ölkə başçısının təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş  təklifləri dəstəkləməsi dövlət başçısının siyasi və iqtisadi kursu ilə yanaşı onun Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəti mövqeyinin də əhali tərəfindən tam şəkildə dəstəkləndiyini nümayiş etdirdi. Azərbaycan xalqının ölkə başçısına sonsuz etimadını şərtləndirən başlıca səbəb prezident İlham Əliyevin yeritdiyi siyasi və iqtisadi kursun milli maraqlara cavab verməsinə olan dərin inamdır. Məhz bu cür düşünülmüş və məqsədəyönlü siyasət sayəsində 25 il ərzində misilsiz inkişaf yolu keçən Azərbaycan Respublikası sözün həqiqi mənasında müstəqil və suveren ölkəyə çevrilib.