Elan

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 2021 – 2030-cu illər üçün qısa, orta və uzunmüddətli inkişaf strategiyası üzrə FƏALİYYƏT PLANI

http://asoiu.edu.az/public/docs/2021%20%E2%80%93%202030-cu%20illar%20uchun%20faaliyyat%20plani.pdf

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Publik Hüquqi Şəxs NİZAMNAMƏ

http://asoiu.edu.az/public/docs/ADNSU-Nizamname.pdf

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Publik Hüquqi Şəxsinin KEYFİYYƏT SİYASƏTİ

http://asoiu.edu.az/public/docs/Keyfiyyat%20Siyasati.pdf

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 2021 – 2030-cu illər üçün qısa, orta və uzunmüddətli İNKİŞAF STRATEGİYASI

http://asoiu.edu.az/public/docs/Qisa-orta%20-uzunmuddatli%20inkisaf%20strategiyas%C4%B1%202020-2030.pdf