Kitabxana

Azərbaycan  Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) Əsaslı kitabxanası 1920-ci ildə Bakı Texniki Məktəbinin nəzdində təşkil edilib. Həmin dövrdə kitabxananın kitab fondu 6500 nüsxə və oxucusu 300 nəfər olub.  

 

1925-ci ildən başlayaraq kitabxana fondu rus və azərbaycan dilli kitablarla yanaşı Qərbi Avropa dillərində olan kitablarla da komplektləşdirilməyə başlanıb. 

 

1940-cı il tarixə Əsaslı kitabxananın kitab fondu 111.967 nüsxə kitab, 3544 nüsxə patent və standart, 1087 nüsxə texniki kataloq, 447 nüsxə xarici dillərdən tərcümə edilmiş ədəbiyyat və xeyli miqdarda jurnallardan ibarət olub. Sonrakı illərdə kitabxana tərəfindən ölkənin müxtəlif institut və şəhərlərinə humanitar yardım şəklində xeyli ədəbiyyat göndərilməsi ilə əlaqədar kitabxana fondu müəyyən qədər azalaraq 108.509 nüsxəyə enib. Ölkənin kitabxana işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərarından sonra kitabxana işinin inkişafında yeni bir mərhələ başlanır. Belə ki, 1962-1963-cü tədris ilində kitabxana fonduna 55 min nüsxədən artıq kitab, jurnal və qəzet alıb.

 

 

Hazırda Əsaslı kitabxananın 700 minə yaxın kitab fondu var. Fond zəngin və universal olmaqla azərbaycan, rus,xarici dillərdə olan kitablardan, jurnal və dövri mətbuatdan,standart və patentlərdən,elektron daşıyıcılar və digər çap məhsulla- rından ibarətdir.

 

Əsaslı kitabxananın fondundan müxtəlif illərdə institutun Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şuşa filiallarına, Qroznı Neft İnstitutuna, tələbə-inşaat dəstələrinə külli miqdarda ədəbiyyat hədyyə olaraq verilib. Hal-hazırda kitabxanada bu ənənə bu gün də davam etdirilir. Belə ki, 28-30 sentyabr 2017-ci il tarixlərində Bakı İdman sarayında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm  nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş V Bakı Beynəlxalq Kitab-sərgi yarmarkasına Əsaslı kitabxana öz maraqlı eksponatları ilə qatılmış və sərgidə fəal iştirak etdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin diplomuna layiq görülmüşdür. Kitabxana sərgidə Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin və Dünya İqtisadiyyat Forumunun ”Global Shapers” icmasının təşkil etdiyi “Sən də oxu”adlı xeyriyyə aksiyasına qoşulmuş və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində açılmış yeni kitabxananın fonduna xeyli sayda kitab və jurnallar hədiyyə etmişdir. 2017-ci ildə həmçinin Arxangelsk vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun rəsmi məktubuna əsasən Azərbaycanın tarixini,mədəniyyətini əks etdirən kitab və jurnallar onların da kitabxanasına hədiyyə olunmuşdur.Bu ənənə 2018-ci ildə də davam etdirilir və Azərbaycan Respublikası “Azərsu” açıq cəmiyyətinin yeni yaradılmış kitabxanasının fonduna da kitablar və jurnallar hədiyyə olunmuşdur.

  

Hazırda Əsaslı kitabxana Azərbaycan Respublikasının “Kitabxana haqqında” qanunu, “Təhsil haqqında” qanunu, ADNSU-nun əmr və sərəncamlarını, 5 iyul 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisələrinin kitabxanalarının Nümunəvi Əsasnaməsi” haqqında qərarını və 27 sentyabr 2016-cı il (protokol №1) tarixində ADNSU-nun Elmi Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş “ADNSU-nun Əsaslı Kitabxanasının Əsasnaməsi”ni rəhbər tutaraq kitablar və digər sənəd növləri üzrə fondları formalaşdıraraq informasiya ehtiyatları yaratmaq, onları mühafizə etmək, həmin fondları özündə əks etdirən mükəmməl ənənəvi, elektron kataloq-kartoteka, elektron resurslar və biblioqrafik vəsaitlər sistemini təşkil etmək və daim inkişaf etdirməklə oxucuların istifadəsinə verməyə, onların informasiya tələbatını ödəməyə çalışır.

 

Əsaslı Kitabxananın kollektivi ”Kitabxana isi haqqında qanun”un Azərbaycan Respublikasının müəyyənləşdirdiyi 5 əsas funksiyasını-elmi, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə funksiyalarını yerinə yetirməyə çalışaraq cari tədris ilində 6 abonement, 1 oxu zalı, oxu zalında fəaliyyət göstərən elektron və ənənəvi kataloq, “EBSCO” beynəlxalq nəşriyyat bazasının universitet üçün açıq olan jurnal, kitab və jurnal məqalələri bazası ilə, kafedralardakı kitab fondları vasitəsi ilə oxuculara differensial xidmət göstərir. Əsaslı kitabxana 19.06.2017-ci il tarixindən Azərbaycan  Kitabxanalararası Konsorsiumunun üzvüdür.Belə ki, Konsorsiumunun xətti ilə tədris ilində “EBSCO”beynəlxalq nəşriyyat bazası tərəfindən verilmiş 9000 jurnal və kitab, 25000 jurnal və qəzet məqalələri universitetin bütün əməkdaşlarının və kitabxananın oxucularının tam istifadəsində olmuşdur.Belə ki, tədris ilində “EBSCO”beynəlxalq nəşriyyat bazası və onun arxivindən 2756 nəfər oxucu tam yararlanmışdır.

      

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Əsaslı kitabxanası Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumu çərçivəsində oxuculara elektron informasiya təminatçısı kimi fəaliyyət göstərir.

 

Kitabxanada eyni zamanda kitabxanalararası abonement (KAA) üsulundan da istifadə olunur. Belə ki, oxucunun maraqlarını və sorğularını nəzərə alaraq, onların az və nadir tapılan kitablara olan ehtiyaclarının ödənilməsi başqa universitet kitabxanaları  və digər kitabxanalar vasitəsilə (Bakı Dövlət Univer- sitetinin Elmi kitabxanası, Xəzər Universitetinin kitabxanası,Qərb Universitetinin kitabxanası, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxana,Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirliyinin Tədris Mərkəzinin kitabxanası, Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR)”Neftqazelmitədqiqatlayihə”institutunun kitabxanası və s.) həyata keçirilir.

        

Kitabxanada müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi önəm verilir,lokal kompüter şəbəkəsi yaradılıb, internetə çıxış təmin edilib. Portativ kompüterləri olan oxucular kitabxananın oxu zalından internetə simsiz əlaqə sistemi ilə qoşula bilir. Kitabxanada “İRBİS64” Avtomatlaşdırılmış Kitabxana informasiya  proqramları sistemi tətbiq edilib.İş prosesinin demək olar ki, çox hissəsi proqram vasitəsilə həyata keçirilir.Belə ki, kitabxanaya daxil olan bütün çap məhsulları- kitablar, jurnallar,dövri mətbuat,elektron daşıyıcılar kataloqlaşdırılır və oxucuların istifadəsi üçün elektron resurslar hazırlanır.ADNSU-nin professor-müəllim heyyətinin çapdan çıxmış dərslik və dərs vəsaitlərinin elektron vesiyalarının lokal şəbəkədə istıfadəsi təmin edilir.Oxucuların elektron qeydiyyatı da proqram vasitəsilə aparılır. Hal-hazırda kitabxananın 6336  oxucusu var.Onların tərkibi professor-müəllim,tələbə  heyyətindən və digər əməkdaşlardan ibarətdir.

ADNSU-nun Əsaslı kitabxanasının tərkibi texniki, bədii, ictimai-siyasi, iqtisadiyyat, hüquq, və digər sahələri əhatə etməklə kitablardan, hesabatlardan, monoqrafiyalardan, avtoreferat və dissertasiyalardan, informasiya bülletenlərindən ibarətdir. Kitabxanada həmçinin nadir və unikal məzmuna aid qədim kitablar,lüğətlər, ensiklopediyalar, miniatür kitablar və əlyazmalar var. Həmin kitablar neft, maşınqayırma, arxitektura, geologiya, fizika və s.sahələrə aid olmaqla nəşr  tarixi 1820-1910-cu illəri əhatə edir. Kitablar yerli və xarici ölkələrin nəşriyyatları tərəfindən nəşr olunmuş və rus, ingilis, fransız, alman və s. dillərdədir.


B
u gün də kitabxana fondu durmadan zənginləşir .

 

Əsaslı kitabxanaya 2015-ci ildən Səlahət Mahmudova rəhbərlik edir.