İxtisaslar

Bakalavr


Geoloji kəşfiyyat fakültəsi 

050508 Geologiya 
050602 Geologiya mühəndisliyi 
050603 Hirdogeologiya mühəndisliyi 
050604 Geofizika mühəndisliyi 
050605 Dağ-mədən mühəndisliyi 

Qaz-Neft mədən fakültəsi 

050606 Neft-qaz mühəndisliyi 
050607 Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi 

Kimya texnologiyası fakültəsi 

050641 Kimya mühəndisliyi 
050649 Ekologiya mühəndisliyi 
050651 Fövqaladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi 

Neft-Mexanika mühəndisliyi fakültəsi 

050601 Materialşünaslıq mühəndisliyi 
050610 Enerji maşınqayırması mühəndisliyi 
050625 Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi 
050630 Mexanika mühəndisliyi 
050646 Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi 

Energetika fakültəsi 

050608 Elektroenergetika mühəndisliyi 
050626 Elektrik mühəndisliyi 
050609 İstilik energetikası mühəndisliyi 

İnformasiya Texnologiyaları və İdarəetmə fakültəsi 

050624 Cihazqayırma mühəndisliyi 
050627 Elektronika. telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi 
050628 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 
050629 Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi* 
050631 Kompüter mühəndisliyi 
050647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi 
050648 Biotibbi texnologiya mühəndisliyi 
050655 İnformasiya texnologiyaları 
050656 Sistem mühəndisliyi 
050509 Kompüter elmləri 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakütəsi 

050401 Dünya İqtisadiyyatı 
050405 Sənayenin təşkil olunması və idarəedilməsi 

BBA 

050407 Menecment ** 
050632 Sistem mühəndisliyi** 
050409 Biznesin idarə edilməsi** 

ZU Program 

050404 İqtisadiyyat* 
050408 Marketinq* 
050405 Sənayenin təşkil olunması və idarəedilməsi* 
 

 

Magistratura


Geoloji kəşfiyyat fakültəsi

060602 Geologiya mühəndisliyi
060602.2 Neft -qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
060602.3 Neft-qaz mədən geologiyası
060602.4 Dəniz neft-qaz geologiyası
060603 Hidrogeologiya mühəndisliyi
060603.1 Hidrogeologiya
060508 Geologiya
060604 Geofizika mühəndisliyi
060604.1 Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
060604.2 Neft-mədən geofizikası
060605 Dağ-mədən mühəndisliyi
060605.1 Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

Qaz-Neft mədən fakültəsi

060606 Neft-qaz mühəndisliyi
060606.2 Dəniz neft və qaz quyularının qazılması
060606.6 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi
060607 Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi
060606.7 Dəniz neft-qaz və qazkondensat yataqlarının işlənməsi
060606.9 Neft-qaz quyularının istismarı
060607.2 Neftin, qazın nəqli və saxlanmasının sərvətqoruyucu texnologiyası


Kimya texnologiyası fakültəsi

060641 Kimya mühəndisliyi
060641.1 Neft-kimya sintezinin texnologiyası
060641.2 Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası
060641.3 Neftin emalı texnologiyası
060641.6 Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası
060641.7 Neft-kimya proseslərinin kibernetikası
060649 Ekologiya mühəndisliyi
060649.2 Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi
060651 Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
060651.1 Ətraf mühitin mühəndisi mühafizəsi (sahələr üzrə)

Neft-Mexanika mühəndisliyi fakültəsi

060601 Materialşünaslıq mühəndisliyi
060601.1 Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
060610 Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
060610.1 Neft- mədən qurğularının hidravlik sistemləri
060625 Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
060625.1 Neft- qaz istehsalının maşın və avadanlıqları
060625.2 Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avdanlıqları
060630 Mexanika mühəndisliyi
060630.2 Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğularının dinamikası və möhkəmliyi
060646 Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
060646.1 Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artırılması

Energetika fakültəsi

060608 Elektroenergetika mühəndisliyi
060608.2 Elektrik şəbəkə və sistemləri
060608.3 Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
060609 İstilik energetikası mühəndisliyi
060609.1 İstilik elektrik stansiyaları (İES)
060626 Elektrik mühəndisliyi
060626.4 Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər
060626.5 Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası
060626.6 Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi

İnformasiya Texnologiyaları və İdarəetmə fakültəsi

060624 Cihazqayırma mühəndisliyi
060624.2 Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları
060627 Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
060627.1 Elektronika və avtomatika
060628 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
060628.2 Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
060629 Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
060629.2 Robotlar və robototexniki sistemlər
060631 Kompüter mühəndisliyi
060631.1 Kompüter mühəndisliyi
060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
060632.1 İdarəetmədə informasiya sistemləri
060647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
060647.2 Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)
060648 Biotibbi texnika mühəndisliyi
060648.1 Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər
060509 Kompüter elmləri
060509.1 İnformatika
060509.2 Kompüter riyaziyyatı

İqtisadiyyat və idarəetmə fakütəsi

060401 Dünya iqtisadiyyatı
060401.1 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
060405 Sənayenin təşkili və idarə olunması
060405.1 İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)
060408 Marketinq
060408.1 Marketinq (sahələr üzrə)
060408.2 Loqistika

MBA

060407 Menecment (sahələr üzrə)
060409 Biznesin təşkili və idarə edilməsi
060632 İdarəetmədə informasiya sistemləri

TEMPUS

060508 Sedimentologiya
060649 Ətraf mühit və neft sənayesi
060608 Elektroenergetika
060628 Enerji menecmenti

Doktorantura

 

Riyaziyyat

1203.01 Kompüter elmləri

Mexanika

2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası
2004.01 Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

Kimya

2301.01 Analitik kimya
2303.01 Qeyri-üzvi kimya
2306.01 Üzvi kimya
2307.01 Fiziki kimya
2314.01 Neft kimyası
2316.01 Kimyəvi kinetika və kataliz
2318.01 Kompozit materialların kimyası və texnologiyası
2507.01 Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Yer elmləri

2517.01 Litologiya
2518.01 Hidrogeologiya
2519.01 Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq
2521.01 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
2523.01 Quyuların qazılması texnologiyası
2525.01 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
2526.01 Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası

Texnika elmləri

3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
3311.02 Təbii mühitə, maddələrə, metariallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları
3312.01 Materiallar texnologiyası
3313.02 Maşınlar, avadanlıqlarvəproseslər
3335.01 Nəzəri elektrotexnika
3340.01 Elektrotexniki sistemlər və komplekslər
3342.02 İstilik elektrik stansiyaları (istilikhissəsi)
3343.01 İstilik texnikasının nəzəri əsasları
3344.01 Yüksək gərginliklər texnikası
3337.01 İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)
3338.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi
3354.01 Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı
3361.01 Bərk cism elektronikası, radio-elektron komponentləri, mikro və nanoelektronika

İqtisad elmləri

5304.01 İqtisadi fəaliyyət növləri
5312.01 Sahə iqtisadiyyatı
5310.01 Dünya iqtisadiyyatı