Instrument-making engineering

Instrumentation  engineering department

Head of Department

Ttechnical sciences doctor, professor Mammadov Rahim Gurban

Work phone: (994 12) 498-62-20, ext: 5-72

e-mail: Rahim1951@mail.ru

Working hours: 08:00 – 17:30

“Instrumentation engineering” department (IE) was established in January 1961, “Information-measurement and computing technique” functioned starting point by drawing the name. The heads of the department, professor Melik-Shakhnazarov A.M. (1961-1971), professor T.M.Aliyev (1971-1994), professor R.M. Mirsalimov (1994-2004), professor Muratov I.H. (2004-2008) was a professor at the department since 2008 Mammadov R.G.  is headed.

During this time, the department has 12 doctors and more than a hundred candidates. Based on Department of IOKT “Automated control systems” and “Computer technology and programming” was created departments.

Employees of the department repeatedly received high state awards: Melik-Shakhnazarov AM – USSR State Prize (1969), the TM 2 times the USSR State Prize (1969, 1983), Aliyev TM, RM Mirsalimov, Sayn IL, Melnikov AG, SM Shahmardanov winners of the USSR State Prize (1974), Aliyev TM award named after Gubkin, the Soviet Union (1979). Əliyeva D.H. – Azərbaycan əməkdar müəllimi (2000), Məmmədov R.Q. və Əliyeva D.H. – “Tərəqqi” medalı (2010). DH Alieva Teacher of Year of Azerbaijan Republic (2000), RG Mammadov and DH Alieva – “Progress” orden  (2010).

Bachelors and masters of the chair is made of two specialities – “Instrumentation Engineering” and “Biomedical Technology Engineering”.

The scientific potential of the department of information and measurement systems, adaptive and intelligent mobile robots, fuel-energy complexes intellektuallasdırılmasına focuses on information and measurement systems.

Employees of the department of international conferences on-line speeches and articles published in foreign journals are ranked.

The department chairs to fit closely with a number of universities in research, teaching and methodical relations and international agreements signed for this purpose.

List of teaching staff

  Last name, first name and father’s name Scientific degree and Title position
1 Farzana Nadir Hasanaga PhD professor supervisor
2 Abbasguliyev Aydın Sahim PhD associate professor
3 Abbasov Vagif Abbas PhD associate professor
4 Abdullayeva Sevinc Novruz PhD associate professor
5 Bayramov Vaqif Ali PhD associate professor
6 Bakirova  Lala Rustam PhD associate professor
7 Cabiyeva  Aynur Camal PhD associate professor
8 Cafarov Hidayat Cafar oglu PhD associate professor
9 Aliyeva Dilşad Huseyn PhD associate professor
10 Aliyeva Kamala Rafiq PhD associate professor
11 Asgarov Hikmat Tahir PhD associate professor
12 Hacıyev Rafiq Qahraman PhD associate professor
13 Xıdırov Akif  Şakir PhD associate professor
14 Rahimova Yelena Qurbanhuseyn PhD associate professor
15 Tagıyev  Firuz Karimov PhD associate professor
16 Alizada Cahangir Hashım PhD associate professor
17 Mammadov Qahraman Maşdi head teacher
18 İsmayılov Bahram İsrafil PhD associate professor
19 İsmayılova Kamala Shirin PhD associate professor
20 Mammadov Ulduz Qurbanali PhD associate professor
21 Aliyev Teymur Chingiz PhD assistant
22 İbrahimova Arzu Eldar PhD assistant
23 Dadashova Dinara Əlihuseyn   assistant
24 İmanova Ulkar Qalib   assistant
25 Mutallimova Anaxanım Sahib   assistant
26 Suleymanova Sitara  Tofiq   assistant
27 Karimova Maya İsaxan assistant
28 Macidova Sevinc Agaverdi Assistant

Training and support staff List

  Last name, first name, middle name Position
1. Xudaverdiyeva Mahabbat Asgar Head of laboratory
2. Mustafayeva Narmin Parviz laboratory assistant
3. Novruzova Ruxsara Zahid laboratory assistant
4. Musavi Ulkar Nizami laboratory assistant
5. Muxtarzada Rafiqa Rufat laboratory assistant
6. Murtuzaliyeva Zumrud Abusaid laboratory assistant
7. Mehdiyeva Nargiz Afrayim laboratory assistant
8. Cafarova Adila Sayaddin laboratory assistant
9. Leonyuk İrina Aleksandrovna laboratory assistant
List of teaching resources
1. «Elektronikanın və mikroelektro­nikanın əsasları» fənnindən kurs işlərini  yerinə yetirmək üçün me­to­dik  göstərişlər tutorial Bakı ş., ADNA nəşr, 2003.- 52 s. Məmmədov R.Q., Əlizadə C.H.
2. Elektrotexnikanın və elektroni­kanın əsasları Textbook Bakı ş., ADİU nəşriyyatı, 2007.- 340 s. Məmmədov R.Q. Hacıyev A.Ə.
3. Методические указания для выполнения упражнений по курсу «Радиотехника и радиотехническое оборудование воздушных судов» Metodological guidelines Bakı ş., ADNA nəşriyyatı, 2008.-  90 səh. Mамедов Р.К.  Тагиев Ф.К., Джабиева А.Дж.
4. «İnformasiya – ölçmə sistemləri” fənnindən laboratoriya işləri» Metodological guidelines Bakı, ADNA, 2005.-53 səh. Məmmədov U.Q.
5. İngiliscə- Azərbaycanca-Rusça “Avto­mat­­­laş­dır­ma, informatika və hesabla­ma texnikası” üzrə terminlər lügəti Terminological  dictionary Bakı, ADNA, 2007.- 250 səh. Abbasov V.A., Məsimova L.A., Axundova R.Ə.
6. İnformasiya-ölçmə sistemləri Tutorial Bakı, ADNA, 2008.- 237 səh. Abbasov V.A.
7. Cihazqayırmada mikrokontrollerlər Tutorial Bakı, ADNA  nəş­riyyatı, 2010.- 250 səh. Məmmədov R.Q. Yusifov  S.İ. Həsənov T.Ə. Tağıyev  F.K. Məmmədov  U.Q.
8. “Elektronika və mikroelektro­ni­kanın əsasları”  fənnindən labo­ra­toriya işləri ” Metodological guidelines ADNA-nın nəşriyyatı. Bakı 2002.- 100 səh. Bəkirova L.R.
9. «Rəqəm ölçmələri” fənnindən la­bo­ratoriya işləri» Tutorial ADNA-nın nəşriyyatı. Bakı 2004.s.65 Bəkirova L.R.
10 Bort rəqəm hesablama qurguları və maşınları( 1-ci hissə) Tutorial Bakı, AMAA poliqrafiya mərkəzi, 2005. Tagıyev F.K.
11. Аналоговые и цифровые измерительные устройства Textbook Типография АГНА, г.Баку, 2012.-287 с. Р.К.Мамедов, Т.М.Касимзаде, Ф.К.Тагиев, Н.П.Мустафаева
12. Analoq və rəqəm ölçmə qurğuları Textbook Bakı ş., ADNA nəşr., 2012. – 339 s.. R.Q.Məmmədov, T.M.Qasımzadə, F.K.Tağıyev, N.P.Mustafayeva
13. Основы измерительной техники Textbook г. Баку, Центр полиграфии НAA, 2012.-241 стр. Р.К.Мамедов,  Ф.К.Тагиев, А.С.Муталлимова
14. Ölçmə texnikasının əsasları Textbook Bakı: ADNA nəşriyyatı, 2013. – 250 s. Məmmədov R.Q. Tağıyev F.K. Mütəllimova A.S.
15. Elektrotexnikanın və elektroni­kanın əsasları Textbook Bakı, ADNA, 2014.- 367 s. Məmmədov R.Q. Hacıyev A.Ə.
16. Biotibbi siqnalların rəqəmli emalı Tutorial Bakı ş., ADNA nəşr., 2008 İ. M. Abdullayev, K. Ş. İsmayılova
17. Biotibbi tədqiqatlarda avtomatik tənzimləmə Metodological guidelines Bakı, ADNA, 2014, 117 s. A. Abbasquliyev
18. İnformasiya-ölçmə texnikası Textbook Bakı, ADNA, 2014, – 227 s. R.Q, Məmmədov, D.H. Əliyeva,  T.Ə.Həsənov
19. Информационно-измерительная техника Textbook Баку, АГНА, 2014, – 238 s. Р.К. Мамедов, Д.Г. Алиева, Т.А.Гасанов, Н.М.Гаджиева
20. Biotibbi alətlər Textbook Bakı, “Yeni poliqrafist” MC, 2014, – 160 s. R.Q, Məmmədov, A.S. Abbasquliyev, S.N. Abdullayeva
21. Bioloji obyekt və proseslərin modelləşdirilməsi Metodological guidelines Bakı, ADNA, 2014, – 119 s. A. Əliyev,  A.C.Abbasquliyev, G.Xasməmmədova
22. Suni intellekt və neyrokompüter texnikası Textbook Bakı, ADPU, 2015, – 300 s. Y.Q. Rəhimova, K.Ş.İsmayılova
23. Sistemi analiz Metodological guidelines Bakı, ADNA, 2015, – 100 s. S.İ. Yusifov, A.S.Abbasquliyev, M.Ə.Xudaverdiyeva
24. Системный анализ Metodological guidelines Баку, АГНА, 2015, – 72 с. С.И. Юсифов, А.А.Аббасгулиев, К.Ш. Исмаилова, У.Г. Иманова