ELAN

Əsaslı kitabxananın oxucularının nəzərinə

 

08.10.2018-08.11.2018-tarixədək İPRbooks Elektron-kitabxana sistemi (İPRbooks ELC-Electron Library System) universitetin əməkdaşları və kitabxana oxuculuarının  ödənişsiz istifadəsinə verilmişdir.

ELC İPRbooks lisenziyalı elmi ədəbiyyatı, dövrü nəşrləri, audio kitabları, video kursları, onlayn testləri birləşdirən bir sistemdir. ELC İPRbooks sistemində 127000-dən çox nəşr var ki, bunların 40000-dən çoxu müxtəlif fənlər üzrə təhsil və elmi nəşrlər, 700-ə yaxın rus və xarici jurnallar, 200-dən çoxu audio nəşrlərdir. Sistemdən 7/24 heç bir məhdudiyyət olmadan istifadə etmək mümkündür. Bazada aşağıdakı elm sahələri və ixtisaslar üzrə müxtəlif növ sənəd resursları mövcuddur:

 

1. Riyaziyyat və Mexanika

2. Kimya

3. Kompüter elmləri və mühəndislik

4. İnformasiya təhlükəsizliyi

5. Elektron, radio mühəndisliyi və kommunikasiya sistemləri

6. Fotonika, alət istehsalı, optik və biotexniki sistemləri və texnologiyaları

7. Elektrik və istilik enerjisi

8. Nüvə enerjisi və texnologiyası

9. Maşınqayırma

10. Fizika-texniki elm və texnologiya

11. Kimya texnologiyası

12. Sənaye ekologiyası və biotexnologiya

13. Tətbiqi Geologiya, Mədən, Neft və Qaz, Geodeziya

14. Materialların texnologiyası

15. Texniki sistemlərdə idarəetmə

16. Nanotexnologiyalar və nanomateriallar

17. İqtisadiyyat və İdarəetmə

18. Siyasi elm və regional tədqiqatlar

19. Tarix və Arxeologiya

20. Fəlsəfə

21. Kompüter və İnformasiya elmləri

 

Sistem haqqında  ətraflı məlumat almaq  istəyənlər Əsaslı kitabxanaya (otaq № 210) müraciət edə bilərlər.

 

Sistemdən istifadə etmək istəyənlər http://www.iprbookshop.ru/76108.html saytına daxil olaraq login yerinə asoiu.edu.az, parol yerinə 9HkpKamL yazaraq, sistemə giriş əldə edə bilərlər.

 

Fundamental library announcement

 

 

From 08.10.2018 to 08.11.2018, university staff and readers were provided with the IPRbooks ELC-Electronic Library System.

ELC IPRbooks is a system that combines licensed scientific literature, periodicals, audiobooks, video lessons, online tests. There are over 127,000 editions in ELC IPRbooks system, over 40,000 of them are educational and scientific editions on various subjects, around 700 are Russian and foreign magazines and over 200 are audio editions.

It is possible to use the system 24/7 without any restrictions. Various types of document resources on science fields and specialties in the database are the following:

 

 1.Mathematics and Mechanics

 2.Chemistry

 3.Computer sciences and engineering

 4. Information security

 5. Electronic, radio engineering and communication systems

 6. Photonics, tool manufacturing, optical and biotechnical systems and technologies

 7. Electricity and thermal energy

 8. Nuclear energy and technology

 9. Mechanical engineering

 10. Physical and technical science and technology

 11. Chemical technology

 12. Industrial ecology and biotechnology

 13.  Applied Geology, Mining, Oil and Gas, Geodesy

 14.   Materials Technology

 15. Technical systems management

 16. Nanotechnologies and Nanomaterials

 17. Economics and Management

 18. Political Science and Regional Studies

 19. History and Archeology

 20. Philosophy

 21. Computer and Information sciences

 

For further more information about the system, it is possible to address to the Basic Library (room № 210).

 

Who wants to use the system can access the site http://www.iprbookshop.ru/76108.html by providing login - asoiu.edu.az and password - 9HkpKamL.