Химико-технологический факультет

Общая информация

 

На факультете работают 1 академик, 20 профессоров, 69 доцентов, 18 старших преподавателей и ассистент. В настоящее время на химико-технологическом факультете обучается 831 человек в дневном отделении, 64 - в заочном.

 

Указом ректора АГУНП с 2016 года на факультете создана научно-исследовательская лаборатория «Новые химические материалы и технологии». Лабораторию возглавляет д.х.н., профессор Багиев Вагиф Лачин оглы.

Всего на факультете работают 13 профессоров, 4 доктора наук, 68 доцентов, 2 ассистента и 29 лаборантов.

 

История факультета

 

Подготовка инженеров-химиков в АГУНП осуществляется с 1921 года на факультете «Нефтяная промышленность», с 1934 года на факультете «Нефтяные технологии», с 1940 года – «Химические технологии», в качестве химического факультета. С момента своего основания около 18 000 техников-химиков прошли подготовку для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. С 1981 года факультет готовит иностранных граждан. За последние годы подготовлено 332 бакалавра, 326 магистров и 33 доктора наук из 54 стран мира. 

 

Декан и заместители

 

Декан Химико-технологического факультета Гашимов Фаттах Абдулла оглы

Fəttah Abdulla oğlu Həşimov 1952-ci il iyul ayının 1-ində İmişli rayonunun Əliyetməzli kəndində anadan olub. 1968-ci ildə Kürdəmir şəhər 1№-li orta məktəbini bitirib. 1968-ci ildə M.Əzizbəyov adına Neft-kimya İnstitunun (hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti «ADNSU» adlanır) Kimya Texnologiya fakültəsinə daxil olub. 1973-cü ildə həmin institutun Kimya texnologiya fakültəsinin «Əsas üzvi sintez və neft-kimya sintezinin texnologiyası» ixtisasını bitirib.

1973-1983-cü illərdə Sumqayıt «SK» zavodunda müxtəlif vəzifələrdə işləyib.

1983-1988-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının «Qeyri-üzvi və fiziki kimya» institunun aspiranturasında təhsil almış və 1988-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək kimya elmləri namizədi adını alıb. 1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında (indiki «ADNSU») «Fiziki kimya» kafedrasında tədqiqat laborotoriyasında elmi işçi, 1995-ci ildən 2016-cı ilədək həmin kafedrada dosent vəzifəsində çalışıb. 2015-ci ildən Kimya Texnologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləyir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 05 fevral 2016-cı il qərarı ilə Kimya üzrə Elmlər Doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

95-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən bir patentin, 4 metodiki vəsaitin müəllifidir.

 

Специальности

 

До 2009/2010 учебного года на факультете осуществлялось обучение на бакалавриате по направлениям: 1. «Химическая технология», 2. «Экология и природопользование», 3. «Безопасность жизнедеятельности», а с 2009/2010 учебного года на факультете ведется обучение на бакалавриате по специальностям: 1. «Химическая инженерия», 2. «Экологическая инженерия» и 3. «Чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности» и 11 специализациям по кредитным системам. На факультете осуществляется обучение магистров по 3 направлениям: 1. «Химическая технология», 2. «Экология и природопользование» и 3. «Безопасность жизнедеятельности» и 3 специальностям.

 

При факультете функционируют 4 общие кафедры и 4 специализированные, 7 учебных, 6 проблемных и централизованная лаборатория «Физико-химические методы анализа», основанная российской компанией «Лукойл».

С 2016 года факультет готовит высококвалифицированных инженеров по 2 направлениям: «Химическая инженерия» и «Экологическая инженерия».

Кафедры: Существующие 7 кафедр с февраля 2016 года объединены, и на их основе созданы:

 

  • «Химия и технологии неорганических веществ»
  • «Органические вещества и технология высокомолекулярных соединений»
  • «Нефтехимическая технология и промышленная экология».

 

Также при факультете функционирует кафедра «Общественные науки».

На Химико-технологическом факультете работают 4 тьютора.

 

  1.  Гадимов Ильгар Кямиль оглы
  2.  Агаев Фамиль Байрам оглы
  3.  Ахмедова Динара Вальяддин гызы
  4.  Гасанова Фергана Чингиз гызы 

 

На кафедре «Химия и технологии неорганических веществ» работают 43 сотрудника. Из них 2 профессора, 2 доктора наук и 25 доцентов, 1 ассистент и 13 лаборантов.

 

На кафедре «Органические вещества и технология высокомолекулярных соединений» работает 21 сотрудник. Из них 2 профессора, 10 доцентов, 1 ассистент, 1 старший преподаватель и 9 лаборантов.

 

На кафедре «Нефтехимическая технология и промышленная экология» работают 48 сотрудников. Из них 8 профессоров, 21 доцент.

 

На кафедре «Общественные науки» работают 18 сотрудников. Из них 1 профессор и 11 доцентов, из которых 2 доктора наук, 3 старших преподавателя и 3 преподавателя. На кафедре также работают 4 заменяющих преподавателя. Учебно-вспомогательный состав включает 2 сотрудника.