×

Teachers

İrada Nuriyeva

Department

Social Sciences

Position

Professor of Social Sciences Department of Azerbaijan State Oil and Industry University

Academic degree

Doctors of Science of Political Sciences

E-mail

irada.nuriyeva@asoiu.edu.az

Graduated university: Baku State University.

Contacts:

Direction of scientific research:  History, Politics, Multiculturalism, International security, Principles of territorial integrity of states, self-determination and equality of peoples, Realization of national autonomy rights of peoples and nations in multinational states, Terrorism, genocide, ethnic cleansing.

Subjects passed:

History of Azerbaijan, Multiculturalism.

List of awards and certificates:

By Order No. K-438 dated May 8, 2021 of the Minister of Education of the AR “100th (1920-2020) anniversary of The Azerbaijan State Oil and Industry University Jubilee medal of the Republic of Azerbaijan”.

Titles of teachers' articles, etc.:

 1. Foreıgn polıcy of the government of Azerbaıjan ın the protectıon of peace and regıonal securıty ın the Caucasus. Nuriyeva I.T., Москва, «Красная звезда», Журнал «Voprosy Istorii», Web of Science, 2024 №1, (25685) pp.200-207.
 2. Ethnic and religious politics of the State of Azerbaijan, Nuriyeva I.T., Москва, «Красная звезда», Журнал «Voprosy Istorii», Web of Science, 2024 №1, (14418) pp.144-149.
 3. Ecologıcal terrorıst acts  against Azerbaıjan. Nuriyeva I.T., Москва, «Красная звезда»,Журнал «Voprosy Istorii», Web of Science, 2023 №12 (1), (19174) pp.166-171.
 4. Ethnıc cleansıng polıcy agaınst Turkısh-Azerbaıjanı people. Nuriyeva I.T., Москва, «Красная звезда», Журнал «Voprosy Istorii», Web of Science, 2023 №12 (2), (21044) pp.214-219.
 5. Armenian crimes against the Azerbaijani people. Nuriyeva I.T., Москва, «Красная звезда», Журнал «Voprosy Istorii», Web of Science, 2022 №8 (2), (21289) pp. 242-246.
 6. Политико-правовая основа реализации принципа «Право на самоопределение». Nuriyeva I.T., Москва, «Красная звезда», Журнал «Voprosy Istorii», Web of Science, 2020 №3, (25427) c.159-167.
 7. Международная правовая оценка армяно-азербайджанского конфликта. Nuriyeva I.T., Москва, «Красная звезда», Журнал «Voprosy Istorii», Web of Science, 2019 №9, (25274) c. 79-86.
 8. Fundamental polıtıco - legal prıncıples for self-determınatıon rıghts of natıons and natıonalıtıes. Nuriyeva I.T., INDIA,      Granthaalayah, February Edition 2018, Volume 6 Issue 2, International Journal of Research, (40152) pp. 299-311.
 9. Мультикультурализм и проблемы самоопределения этнокультурных меньшинств. Нуриева И.Т., Ukraine,  Dnipropetrovsk, "Grani", 2018  Том 21 № 4, DOAJ, Index Copernicus, National Library of Ukraine Vernadsky, Vsenauki.ru, Google Scholar, Cross Ref, eLibrary, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), SIS Scientific Group, ERIH PLUS,  Web of Science, Researcher ID, and Publons, (25898) pр. 34-39.
 10. Различный подход Турции и России к армянскому вопросу в конце XIX - начале XX веков. Нуриева И.Т., Брно, Чехия, ''Scientific Pages'', РИНЦ, ISI, Research Bib,  Web of Science, Researcher ID, and Publons,  2018 № 9, (24259) pp. 32-36.
 11. Дискриминационная политика СССР по отношению к Азербайджанскому народу. Нуриева И.Т., Украина, Одесса, “Гельветика”, Выпуск 1, Index Copernicus International (Республика Польша). Web of Science, ResearcherID, and Publons,      (16755) c.101-104.
 12. Армянский сепаратизм – составная часть международного терроризма. Philadelphia, USA, “Theoretical & Applied Science”, Nuriyeva I.T., Web of Science, ResearcherID, and Publons, hirsch Index Scopus, hirsch Index RISC, SOI: 1.1/TAS, 2017 № 05 (49), (28262) pp. 32-38.
 13. Azərbaycan Xalq Cümhurıyyətının daxılı və xarıcı sıyasətı. Nuriyeva İ.T., International Scientific Symposium "A flag once raised will never fall again!", dedicated to the 140th anniversary of the founder of the Azerbaijan Democratic Republic Mammad Amin Rasulzadeh The 27th of January 2024, s.16-23.
 14. Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı - regional sabitliyin və təhlükəsizliyinin təminatıdır. Nuriyeva İ.T., Geostrategiya, AAK, 2024 №1 (79), (14198) s.5-8.
 15. Защита и развитие прав и свобод малочисленных народов и национальных меньшинств в Азербайджанской Республике. Нуриева И.Т., Universum: общественные науки, 2023 №7(98), (12920) c.4-8.
 16. Этнические отношения и религиозные различия в аспекте толерантности в Азербайджане. Нуриева И.Т., "Экономика и социум", 2023 №7(110), (8523) c.560-563.
 17. Müstəqillik illərində elm və təhsilin yeni prinsiplər əsasında inkişafı və Heydər Əliyev irsi (Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunur), Nuriyeva İ.T., ADNSU, International scientific conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of national leader Haydar Aliyev called “The Haydar Aliyev epoch in the development of science and education in Azerbaijan”, 2023 4-5 iyul, (25132) pp.33-37.
 18. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Qafqazda sülhün və regional təhlükəsizliyin qorunmasında siyasi fəaliyyəti (Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunur), Nuriyeva İ.T., Eskishehir / Türkiye – Sheki, The XXXVII International Scientific Symposium "Haydar Aliyev and Development Strategy of Azerbaijan: New Trends in Modernization" The 29th of April 2023, 29.04.2023, (27873) pp.17-23.
 19. Armenıa's ethnıc cleansıng polıcy agaınst Turkıc-Azerbaıjanı people. Nuriyeva İ.T., International scientific journal" the Caucasus and the World", 2022 № 25, (21044) pp.16-21
 20. Attıtude Of The World Communıty To The Second Karabakh War. Nuriyeva İ.T., International scientific journal" the Caucasus and the World", 2022 № 26, (26220) pp.26-31. 
 21. Азербайджано-турецкая солидарность и историко - политическое значение Шушинской Декларации. Нуриева И.Т., «Теория и практика современной науки», Россия, г. Саратов, ИУСЭР, №11(89) ноябрь 2022, (8546) c.105-108.
 22. Отношение Мирового Сообщества на Вторую Карабахскую Войну. Нуриева И.Т., «Мировая наука», Россия, г. Саратов ИУСЭР, №11(68) ноябрь 2022, (14006) c. 99-105.
 23. Ermənilərin Türk-Azərbaycan xalqlarına qarşı soyqırım cinayətləri. Nuriyeva İ.T., Stokholm / İsveç, ANKARA,  The XXVII International Scientific Symposium "Give way to the Turkic flag!", dedicated to the 130 anniversary of Ahmad Javad, 25 iyun 2022, (20225) pp. 186-190.
 24. İkıncı Qarabağ müharibəsi və beynəlxalq reaksiya. Nuriyeva İ.T., Eskişehir/Turkey, İstanbul, The XXVI International Scientific Symposium: “Şuşa: Triumph of Victory”, 29 may 2022, (14981) pp. 15-18.
 25. Armenıa's use of prohıbıted weapons agaınst Internatıonal Conventıons agaınst the cıvıl populatıon of Azerbaıjan (Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil nüfusuna karşı Uluslararası Sözleşmelere karşı yasak silah kullanması). Nuriyeva İ.T., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayın No: 104,  XVI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı Ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri _(04-05-06 Temmuz (July) 2022 Romanya (Romanıa)) Kongresi, (15524) pp.203-206.
 26. Şuşa Bəyannaməsi və regional təhlükəsizlik. Nuriyeva İ.T., IKSAD Publications – 2022 ©, Karabakh III. International Congress of Modern Studies in Social Sciences and Humanities "Year of Shusha-2022" June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan, 2022 7-10 Haziran, VOLUME-4, (16531) pp. 136-140.
 27. Политическое толкование, уровни и формы реализации права наций на самоопределение в условиях современных международных реалий. Нуриева И.Т., Москва,  “МЦНО”, Universum: Общественные науки., CYBERLENINKA, Google scholar, BASE, 28.07.2017, № 7(37), (18170) c. 4-7.
 28. “Zəfər tarixi”nin memari İlham Əliyevin Azərbaycanin ərazi bütövlüyünün və Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasi istiqamətində fəalliyəti. Nuriyeva İ.T., AAK, Tarix və onun problemləri. BDU., 2022 №2, (18556) s.53-58.
 29. Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi müharibə cinayətləri. Nuriyeva İ.T., AAK, AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. İctimai və humanitar elmlər      seriyası., 2022 №3, Cild 18, (16252) s. 66-72.
 30. Ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə prinsiplərinə etnosiyasi yanaşma. Monoqrafiya, Bakı, “Mütərcim”, 2021, (655383) 352 s.
 31. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək) Texniki Ali məktəblər ücün dərslik. (Əlavələr olunmuş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr). Dərslik. Bakı, “Elm və təhsil” , 2022, (1205757) 744 s.
 32. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək) Texniki Ali məktəblər ücün dərslik. (Əlavələr olunmuş və yenidən işlənmiş üçüncü nəşr). Dərslik. Bakı, “Elm və təhsil” , 2024, (1262338) 784 s.

146 articles, theses, textbooks, monographs and methodological resources.

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HGE-4368-2022

Google Scholor: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=WUhBpA4AAAAJ&sortby=title&view_op=list_works&gmla=AHoSzlXnX6Fx5GGpvHKRG4sh2HYfd33ILesTfdcsNMJ-1acIYEX8sWUH8Rg91jDuEZCbvOgV4sFJIh5krOwXiOVlhtzoyvXaBi9cFHXgZhts2g&gmla=AHoSzlX7hI6CmPqaDoezbrkxZqy2R-XrvwVjizNYX_kiwh7HSnxPewYNOC5R7caYu57oCNClNw2kcmbzOIlPhgkuvI1fklQdj3lKD1dGJB469TYsf2c4VYVs9QU6vsOuoCTYJA0sVR__g18&sciund=14584647042154404439

Research Gate:  https://www.researchgate.net/profile/Irada-Nuriyeva

Academia.edu: https://www.academia.edu/portfolio_creation_preview

LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/