×

Teachers

Tahir Jafiyev

Department

Social Sciences

Position

associate professor

Academic degree

PhD in history.

E-mail

tahir.cafiyev@asoiu.edu.az

Education: Baku State University, Baku, Faculty of History, Postgraduate: NASA, Institute of History    

E-mails:

Scientific research : History of Azerbaijan XIV – XVI centuries 

Teaching subjects:

History of Azerbaijan

Publications:

  1. Tahir Cəfiyev , “XV əsrin 20-30-cu illərində teymuri-qaraqoyunlu-məmlük-osmanlı münasibətləri və azərbaycan hərb tarixinə bir baxış”, Qaraqoyunlular-600 (Respublika konfransının materialları), Bakı-2013, s.29-44
  2. Tahir Cəfiyev , Çaldiran meydan savaşindan sonraki hərbi-siyasi, diplomatik vəziyyət Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-Təvarix» əsərində, ”Tarix və onun  problemləri” jurnalı Bakı, 2013, №3, s.306-312
  3. Tahir Cəfiyev , XV – XVI  əsrlərdə Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri tarixindən , “STRATEJİ TƏHLİL”, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinə, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal”, ISSN: 2078-8037, Say 1(12) - 2015
  4. Tahir Cəfiyev , Taclı xanım hekayəti və ya Xoca Sədəddin Əfəndinin Osmanlı tarixində saldığı qarışıqlıq, in  Proceedings of the 2nd international scientific conference on Azerbaijan – Turkey relations (12 – 14 October 2017) , Baku, Kastamonu – 2018, feb,2018

20 scientific articles