×

Teachers

Maral Aliyeva

Department

Geology and development of mineral deposits

Position

Candidate of technical sciences

Academic degree

associate professor

E-mail

maral.aliyeva@asoiu.edu.az

Graduated university: Azerbaijan Oil and Chemical Institute named after M. Azizbeyov

Contact:

Taught subjects:

Extraction and processing of construction rocks, Processing and beneficiation of minerals, Mining machinery and equipment, Modern problems of mining engineering, Air purification of mines  and environmental protection.

Titles of teachers' articles, etc.:

  1. Possıbılıty of complex use of bentonıte clays and modelıng of research processes Possıbılıty of complex use of bentonıte clays and modelıng of research processes. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2023 Efendiyeva Z.J., Matanat J. Hamashayeva. https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/issue/view/44 WOS DOI https://doi.org/10.15421/112322)
  2. Влияние профиля бурящей скважины на решение теоретических задач разработки нефтяных месторождений. VI Международная научно-практическая конференция World of science. 2023.( https://naukaip.ru/wpcontent/uploads/2023/12/MK-1866.pdf)
  3. Radiation-induced isomerization reaction mechanism of hydrocarbons on the surface of solid acid. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. 2023. (M.K.İsmayılova, İ,İ,Mustafayev, S.Z.Melikova, F.N.Nurmam-madova. DOİ:10.15330/pcss.24.3.460-466)
  4. Qaradağ əhəngdaşı yatağının işlənməsində az itgili texnoloji proseslərin işlənib hazırlanması və tətbiqi. Ekologiya və su təsərrüfatı. 2023 (Babayev S.V. file:///C:/Users/ASOIU/Downloads/0 MQveIK.pdf)
  5. Daşkəsən dəmir filizinin və istehsalat tullantılarının kompleks mənimsənilməsinin mümkünlüyü və istifadə yolları. Ekologiya və su təsərrüfatı. 2023.( Camalov R.İ. file:///C:/Users/ASOIU/Downloads/0 MQveIK.pdf)
  6. Əhəng daşının fiziki-mexaniki xassələrinin üzlük tavaların istehsalına təsiri. Ekologiya və su təsərrüfatı. 2023. (Kərimova X.İ. file:///C:/Users/ASOIU/Downloads/0 MQveIK.pdf) 
  7. İnşaat süxurlarının çıxarılması və emalı. Dərslik, kitab. 2023. (A.M.Əzizov, Z.C.Əfəndiyeva, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti təsdiq etmişdir. Əmr:№ 01-1/18  “25 noyabr” 2020)
  8. Основные области использование бентонитовых глин месторождений Азербайджана. Известия Тульского Государственного Университета. «НАУА О ЗЕМЛЕ» (Н.Г.Валиев, М.Г.Алиева, З.Дж. Ефендиева, М.С.Лебзин) 2022.

45 articles and theses, 3 patents

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Maral-Aliyeva