×

Teachers

Irada Gadzhieva

Department

Oil and Gas Transportation and Storage

Position

assistant professor

Academic degree

Doctor of Philosophy in Engineering

E-mail

irada.haciyeva@asoiu.edu.az

Institution: Azerbaijan State Oil Academy

Contacts:

The direction of scientific research: volumetric hydraulic actuator, suction capacity of gear pumps, the effect of cavitation on the operation of gear pumps, hydrology.

Subjects:

Hydraulics, Mechanics of liquid and gas, Hydrology, Lifting machines, Metal structures, Destruction of machines and mechanisms, Machines and engines, Building materials.

Publications:

 1. İ.Y.Hacıyeva Riyazi statistik metodların köməyi ilə bəzi hidroloji parametrlərin hesablanması. Ekologiya və su təsərrüfatı. Bakı №1, 2019.
 2. İ.Y.Hacıyeva, S.Ə.Abdurəhimov Çoxillik tərəddüdlərin qiymətləndirilməsində illik axım məlumatlarının stasionarlığının analizi. Ekologiya və su təsərrüfatı. Bakı №1, 2019.
 3. İ.Y.Hacıyeva. Çay axımının məkana və zamana görə tərəddüdlərinin qiymətləndirilmə üsulları. Ekologiya və su təsərrüfatı. Bakı №2, 2019
 4. İ.Y.Hacıyeva, S.Ə.Abdurəhimov Çayların orta illik su sərflərinin hesablanmasında hidroloji sıralarının statistik təhlili. Ekologiya və su təsərrüfatı. Bakı №2, 2019
 5. İ.Y.Hacıyeva, G.Ələkbərova Aylıq və mövsümi dəyişmələri nəzərə alınmaqla çay axımın hidrodinamik tədqiqi. Neft-qaz problemləri. ADNSU, Bakı №1, 2019
 6. İ.Y.Hacıyeva. Daşqın dalğasının hərəkət nəzəriyyəsi və uyğun su səviyyəsinin tətqiqi metodu. Ekologiya və su təsərrüfatı. №4,  Bakı, 2019
 7. İ.Y.Hacıyeva, S.Ə.Abdurəhimov Hidrolojı siklin əsas elementlərinin dinamik modellərinin təhlili. Ekologiya və su təsərrüfatı. №4,  Bakı, 2019
 8. F.Seyfiyev, S.A.Abdurahimov, I.Y.Haciyeva. Purification of associated gases under field conditions. “Reliability: Theory and Applications” magazine 2022, volume 17, № 4 (70). The US State of Miami (4th Eurasian RISK-2022 conference” innovations in minimization of natural and man-made risks". Indexed in the SKOPUS system)
 9. I.Y.Haciyeva, S.F.Əlikişiyeva-Balamiyeva, Xəlilov P.E. “Şuşa İli”-nə həsr olunmuş 71 elmi-texniki konfransının proqramı. Bakı, ADNSU, 2023
 10. S.H.Abdurahimov, I.Y.Haciyeva, F.T.Kazımova Peyk təsvirlərindən və CİS-dən istifadə etməklə məcra deformasiyalarının öyrənilməsi. «Azərbaycanın su təsərrüfatı sektorunun inkikafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 5 may 2023.
 11. S.H.Abdurahimov, I.Y.Haciyeva, H.Fətdayev. Böyük Qafqazın Cənub yamacında axan çayların hidromorfolojı xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Dəmiraparançayın timsalında). “Heydər Əliyevin Azərbaycanda Elm və təhsilin inkişafında rolu” Respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 10 may 2023
 12. S.H.Abdurahimov, I.Y.Haciyeva. Dəmiraparançayda məcra deformasiyalarının öyrənilməsi. “Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemlərində innovativ texnologiyalar” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın materialları, Bakı 8-9 iyun 2023
 13. F.Seyfiyev, S.Abdurahimov, M.Harbizadeh, I.Y.Haciyeva,  V.Rustamov, U.Tagi-zade. Research of reducing the risks that may arise during the preparation of gas transportation. “Reliability: Theory and Applications” RT&A, Special Issue No 5 (75), İnnovations in Minimization of Natural and Technological Risks Volume 18, November 2023

68 scientific and educational works