×

Teachers

Aydin Aliyev

Department

Electrical power engineering

Academic degree

Candidate of Technical Sciences

E-mail

aydin.aliyev@asoiu.edu.az

Academic degree: candidate of technical sciences

Contact:

Education: In 1990, he graduated from the "Energy" faculty of the Azerbaijan State Oil and Chemical Institute named after M. Azizbeyov with an honors diploma.

Scientific degree: Candidate of technical sciences, associate professor

He is the author of 40 scientific articles, 1 textbook, 3 teaching aids and 8 teaching-methodical aids.

Research area: Application of fuzzy logic theory in energy, dynamic stability of electrical systems, optimization of electrical systems.

The year of defended of phd, specialty code, name of specialty, title of the topic: On December 29, 2006, he defended his thesis entitled "Intelligent diagnostic system of asynchronous motors"

Work experience: Currently, he is the dean of the Faculty of Energy.

 • Since 1990, he has been working at the Azerbaijan State Oil and Industry University under the appointment of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan.
 • In 1990-2001, he worked as a chief laboratory technician, laboratory manager.
 • He worked as an assistant in 2001-2009.
 • In 2009-2013, he worked as a docent at the "Electrical networks and systems" department.
 • From 2013 to February 4, 2016, he worked as the head of the "Electric Power Stations" department.
 • From 08.04.2016 to 14.04.2021, he worked as the head of the "Electric Power" department.
 • From 11.06.2021 until now, he has been working as the dean of the "Energy" faculty.

Other activities: 

 • Since 2013, he is a member of the Scientific Council of the Faculty of Energy, and at the same time a member of the Scientific Council of Azerbaijan State Oil and Industry University.
 • On 30.11.2015-04.12.2015, he completed the "Fundamentals of Technology Transfer" course organized with the joint support of the National Technical University of Ukraine and the Science Development Fund under the President of the Republic of Azerbaijan at ASSOCIATION (Certificate TP No. 4622).
 • He is the deputy chairman of the scientific seminar on the specialty 3341.01-Power plants (electrical part) and power systems under the dissertation council ED 2.04, established on October 4, 2023 at Azerbaijan Technical University.
 • Since 2024, he has been a member of the Technical committee on "Electric power and renewable energy" standardization.
 • Since 2014, he has been a member of the Technical and Technological Council of the Ministry of Science and Education.
 • He has been a member of the New Azerbaijan Party since 2003.

Awards, grants, patents: 

 • He was awarded the "PROGRESS" medal by the order of the President of the Republic of Azerbaijan No. 2392 dated December 30, 2020.
 • By order No. K-438 dated May 8, 2021 of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, the "Azerbaijan State Oil and Industry University was awarded the 100-year (1920-2020) "Jubilee Medal" medal of the Republic of Azerbaijan.

Staff training: number of doctoral students 4

Subject taught: "Theory of electric circuits - 1,2", "Transition processes in electric systems", "Stability of electric systems".

Selected works:

 1. ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT PROCESS OF SYSTEM ACCIDENTS AND THEIR IMPACT ON THE STABILITY OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM. Azerbaijan State Oil and Industrial University Azerbaijan Scientific-Research & Design Prospecting Power Engineering Institute Azerbaijan Technical University. ELECTROENERGETICS,ELECTROTECHNICS ELECTROMECHANICS + CONTROL Scientific – Industrial Journal.EEEC Volume 10 №2.P.21. BAKU-2020. 8 səhifə.
 2. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması. Dərslik. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin №204 saylı 12.04.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir. “TI-MEDIA” şirkətinin mətbəəsi. Bakı-2017. 345 səhifə.
 3. Elektrotexnikanın əsasları: dövrələr, metodlar və tətbiqlər. I hissə. Dərs vəsaiti. ADNSU-nun 100 illiyi münasibəti ilə nəşrə 05.08.2020-ci il tarixində imzalanıb. © ADNSU, 2021. 257 səhifə.
 4. Elektrotexnikanın əsasları: dövrələr, metodlar və tətbiqlər. II hissə. Dərs vəsaiti. ADNSU-nun 100 illiyi münasibəti ilə nəşrə 05.08.2020-ci il tarixində imzalanıb. © ADNSU, 2021. 168 səhifə.
 5. Paylayıcı elektrik şəbəkələrində kondensator batareyasının intellektual idarə olunması effektivliyinin əsaslandırılması. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri. Cild 19. №4(108), BAKI-2017. 8 səhifə.
 6. Voltage Control System for Electrical Networks Based on Fuzzy Sets. 11,th Worid Conference on intelligent systems for industrial automation-WCIS. Beynəlxalq  elmi konfransının materialları. Daşkənd,Özbəkistan, 26-28 noyabr 2020. 8 səhifə.
 7. Elektrik enerjisinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə gərginliyin tənzimi. Tətəbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri. Beynəlxalq  elmi konfransının materialları. Sumqayıt şəh.12-13 noyabr 2020. 21 səhifə.
 8. Исследование динамической устойчивости энергетических систем. HOBITHI TEXHOЛОГIİ. Збiрник наукових праць. Випуск 1(18).ISSN. КИİВ-2019. стр.70-74. (Scopus). 5 səhifə.
 9. Generatorların qarşılıqlı hərəkətini nəzərə almaqla dinamiki dayanıqlığın tədqiqi. Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri.Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 24-25 may 2018-ci il.Sumqayıt. 3 səhifə.
 10. Neft hasilatının texniki-iqtisadi göstəricilərinə gərginliyin və tezliyin keyfiyyətinin təsiri. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri. №3(97), BAKI-2015. 6 səhifə.
 11. Вопросы кинематического и сетевого моделирование гибкой  производственной ячейки. «Наукоемкие технологии в машиностроении» №3(105) 2020, стр.44-48 ,Брянск. 5 səhifə.

Asinxron mühərriklərin iş şəraitində hava aralığının vəziyyətinin monitorinqi. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri. №6(94), BAKI-2014. 8səhifə.